اثر الگوی کاشت ردیفی و فاصله کاشت بر گلدهی و کیفیت گل شاخه بریده گلایول رقم اسکار (cv. Oscar Gladiolus hybrida)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان

2 استادیار، دانشگاه کشاروزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان

چکیده

افزایش تراکم کاشت در گل های پداژه از مهم ترین قدم های تولید بیشتر در گل های زینتی است. یکی از روش های ایجاد افزایش تراکم، کشت گیاهان به صورت چند ردیفه است. در این آزمایش در سال89-1388، اثر الگوهای کاشت یک ردیفه، دو و سه ردیفه بر گلدهی و کیفیت گل شاخه بریده گلایول (Gladiolus hybrida) رقم اسکار در شرایط آب و هوایی ملاثانی (خوزستان) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل کشت پداژه ها در الگوی کاشت یک ردیفه با فاصله 20 × 30 سانتیمتر (تیمار شاهد) و الگوی کاشت دو ردیفه و سه ردیفه (20 سانتیمتر روی ردیف، 30 سانتیمتر بین ردیف های اصلی و همچنین فاصله های 15 ، 20 و 25 سانتیمتر بین ردیف های فرعی) بودند. نتایج نشان دادند که کشت پداژه در الگوی کاشت سه ردیفه با فاصله 25 سانتیمتر بین ردیف های فرعی و همچنین الگوی کاشت دو ردیفه و سه ردیفه با فاصله بین ردیف های 15 و 20 سانتیمتر باعث کاهش معنی دار وزن گل شاخه بریده ، قطر ساقه و ارتفاع خوشه گل شد. ارتفاع گل شاخه بریده فقط در تیمار کاشت دو ردیفه با فاصله 25 سانتیمتر بین ردیف های فرعی تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نشان نداد و در سایر تیمار ها به طور قابل ملاحظه ای نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند. در تیمار الگوی کاشت سه ردیفه با فاصله 25 سانتیمتر بین ردیف های فرعی وهمچنین کاشت بین ردیف ها، تعداد پداژک ها به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. تیمارهای آزمایش اثر معنی داری بر قطر گل شاخه بریده، ارتفاع خوشه گل، طول، عرض و وزن پداژه ها نداشتند. نتایج نشان دادند با کاشت گلایول در الگوهای کاشت دو یا سه ردیفه، کاهش فاصله بین ردیف ها باعث کاهش کیفیت گل شاخه بریده می شود. پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در زمینه تغییر فاصله بین ردیف های فرعی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of row planting design and planting distance on flowering and quality of gladiolus cut flower (Gladiolus hybrida cv. Oscar (

نویسندگان [English]

  • M.H. Daneshvar 1
  • M. Heidari 2
1 Associate Professor, Ramin Agricultural Research and Natural resources University, Khozestan, Iran
2 Assistant Professor, Ramin Agricultural Research and Natural resources University, Khozestan, Iran
چکیده [English]

The increasing of planting density of bulbous flowers is one of the most important step for more  production of ornamental plants. One of the possible methods for increasing density, is cultivation of bulb plants in multiple rows pattern. In this research, the effect of one, two, and three row planting design bed were investigated on flowering and quality of Gladiolus (Gladiolus hybrida cv.Oscar) cut flower in climatic condition of Mollasani in Khuzestan province, located in south west of Iran on 1388 through 1389.. The treatments were the cultivation of corms in on row of 30 × 20 cm (control) and two and three-bed row (20 cm on row, 30 cm between main row and/or pattern with distance of 15, 20 and 25 cm between subordinate row). The results showed that cultivation of corm in three-row bed pattern with distance of 25 cm between subordinate row and/or cultivation of two-bed and three-bed row in distance between subordinate rows of 15 and 20 cm causes significant decreases on weight of cut flower, stem diameter and height of spike. Height of cut flower was not significantly different only in treatment of two-bed row with distance of 25 cm between subordinate rows when compared to control. The number of cormels were significantly decreased In treatment of three-bed cultivation pattern with distance of 25 cm between subordinate rows, as compared to control. The number of floret, only, in cultivation pattern of two-bed and three-bed row with distance of 15 cm between rows had significantly decreased when compared to control treatment. These treatments had no significant effect on diameter of cut flower, height of spike, diameter, width and weight of corms. The results indicated that the cultivation of gladiolus in pattern of multiple rows is possible but the decrease of distance between rows, reduce the quality of cut flower. It strongly suggested that more researches require to accomplish on various distances on subordinate rows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gladiolus
  • Culturing design
  • Cut flower
  • Planting distance