تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین و پرتوتابی فرابنفش بر کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم "سلوا" (Fragaria × ananasa cv. Selva)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شیراز

چکیده

میوه توت‌فرنگی به دلیل برخورداری از بافت نرم و متابولیسم بالا، از عمر پس از برداشت کوتاهی برخوردار است. این تحقیق در سال 1389 در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت و طی آن تأثیر کاربرد پلی‌آمین پوترسین در دو غلظت 1 و 2 میلی‌مولار و پرتو فرابنفش در شدت 72/0 کیلوژول بر متر مربع بر کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم "سلوا" طی 10 روز نگه‌داری در دمای 4 درجه ‌سانتی‌گراد مورد بررسی گردید. میوه‌های تیمار شده با هر دو غلظت پوترسین از سفتی بافت، ویتامین ث، آنتوسیانین، مواد فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بیشتری برخودار بودند و طی مدت زمان نگهداری، کاهش وزن کمتری نشان دادند. تیمار با پرتو فرابنفش بر بسیاری از صفات مورد بررسی تأثیر قابل توجهی نداشت ولی سبب حفظ بیشتر غلظت آْنتوسیانین کل به خصوص در روزهای ششم تا دهم نگهداری گردید. از میان سه مؤلفه رنگی، روشنایی و زاویه هیو تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار نگرفتند ولی کروما، در میوه‌های تیمار شده با هر دو غلظت پوترسین و نیز پرتو فرابنفش از مقدار بیشتری برخوردار بود. به طور کلی غوطه‌وری در پوترسین و تیمار با پرتو فرابنفش توانست به نحو مؤثری سبب حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of postharvest application of putrescine and UV-C irradiation on strawberry (Fragaria × ananasa cv. Selva) fruit quality

نویسندگان [English]

  • B. Siruie Nejad 1
  • S.M.H. Mortazavi 2
  • N. Moalemmi 3
  • S. Eshghi 4
1 Graduated M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Shiraz University , Shiraz, Iran
چکیده [English]

Strawberry fruit due to the soft tissue and high metabolism has a short postharvest life. In this study, the effect of putrescine (1 and 2 mM) and UV-C irradiation at 0.72 KJ/m2 on postharvest quality of strawberry fruit cv. ‘Selva’ was studied during 10 days of storage at 4°C. Fruits treated with both putrescine concentrations had higher firmness, vitamin C, anthocyanin, phenolic content and antioxidants capacity and showed lower weight loss in terms of storage duration. However, UV-C irradiation had no significant effects on most studied parameters, it helped to maintain more anthocyanin content especially at 6-10 days of storage. Among three color spaces, L and hue angle were not affected by applied treatments but Chroma showed higher values in fruits treated with two putrescine concentrations and UV-C irradiation. Generally, putrescine immersion and ultraviolet radiation treatment could effectively maintain the postharvest quality of strawberry fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • Putrescine
  • UV-C Radiation
  • Fruit quality