تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در منطقه اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد.آزمایش مورد نظر دارای دو سری تیمار بر اساس فنولوژی ذرت بود. تیمارهای کنترل شامل وجین علف‌های‌‌ هرز از زمان سبز شدن ذرت تا رسیدن به مراحل V2(دو برگی)،V5 (پنج ‌برگی)، V8 (هشت‌برگی)،V11  (یازده ‌برگی)، F (آغاز گلدهی) و H (برداشت- شاهد) بود. در تیمارهای تداخل نیز زمین آلوده به علف ‌هرز بوده و در زمان فرا رسیدن مراحل فوق تا آخر فصل وجین صورت گرفت. روابط میان عملکرد دانه و دوره های مختلف کنترل و تداخل علف هرز بوسیله آنالیزهای رگرسیونی تعیین شد.دراینآزمایشازتراکم‌هایطبیعیعلف‌هایهرزاستفادهشد. عمده علف‌های هرز زمین شامل اویارسلام (Cyperus sp.)، سوروف (Echinochloa crus-galli)، پیچک (Convolvulus arvensis) و پنیرک (malva sp.) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که دوره عاری از علف هرز بین مراحل 2 تا 11 برگی ذرت برابر با 500 تا 1125 درجه روز رشد با احتساب 5% کاهش عملکرد برای دستیابی به عملکرد قابل قبول دانه کافی بود. تعداد و وزن خشک علف‌های هرز تیمار کنترل تا مرحله 8 برگی ذرت به ترتیب 64 و 6/84 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش یافت. تداخل علف‌های هرز تا پایان فصل به ترتیب موجب کاهش 36، 6/28 و 6/19 درصدی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نسبت به شاهد کنترل تمام فصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of critical period of weed control in corn (Zea mays L.) in Ahvaz region

نویسندگان [English]

  • A. Gerami 1
  • S.A. Siadat 2
  • A.M. Bakhshandeh 2
  • Ghodratallah Fathi 2
  • K. Alami Saeid 3
1 M.Sc. Student of Agronomy of Ramin Agricultural and Natural Resources University, Ahvaz
2 Professor of Agronomy and Plant Breeding Department, Ramin Agriculture and Natural Resourses University,
3 Assistant Professor of Agronomy and Plant Breeding Department, Ramin Agriculture and Natural Resourses University
چکیده [English]

In order to determine the critical period of weed control in grain corn (Zea mays L.), a field study was conducted at the Ramin University ofAhvaz Research Field in 2009. The experiment was designed according to randomized complete block design. Treatments consisted of two different periods of weed interference, a weed-free period and a weed removal period, imposed at V2, V5, V8, V11, Tassel, and harvest (based on phonological stages of corn development). The relationships between grain yield and different weedy or weed-free periods were determined via regression analyses. Cyperus sp., Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis and malva sp. were naturally infested on experimental plots. Results suggested that a weed-free period between 2-11 leaf stages of maize (GDD= 500-1125) was enough to provide acceptable grain yield. Based on weed infested treatments, a weed free period until theV8 stage was enough to reduce weeds number and dry weight to 64 and 84/6% respectly. Weed interference until late in the season reduces grain yield, biologic yield and harvest index of corn to 36, 28/6 and 19/6% respectly. Thus, it is possible to optimize the timing of weed control, which can serve to reduce the costs and side effects of intensive weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Critical period
  • Weed
  • Yield loss