نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس جهاد کشاورزی هرمزگان

2 استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه های درختان گزینش شده انبه بود. بیست و شش ژنوتیپ از منطقه میناب در استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح آزمایش به صورت بلوک کامل تصادفی با 26 تیمار و چهار تکرار بود. خصوصیات کمی و کیفی میوه شامل عرض، طول و وزن میوه و هسته، درصد گوشت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون ویتامین ث و قند کل اندازه گیری شدند. مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن انجام شد و تجزیه کلاستر انجام گردید. نتایج نشان دادند ژنوتیپ های مورد مطالعه در منطقه میناب تفاوت معنی داری از نظر خصوصیات کمی میوه داشتند. هم چنین از نظر مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث و قند کل، تنوع زیادی در ژنوتیپ های مورد مطالعه وجود داشت. علاوه برخصوصیات میوه و هسته مانند وزن و اندازه، تنوع در خصوصیات بیوشیمیایی میوه ها نشان داد این ژنوتیپ ها را می توان در برنامه های بهنژادی انبه مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preliminary Evaluation of Fruits Characteristics in Selected Mango (Mangifera indica L.) Trees in Minab, (Hormozgan Province), Iran

نویسندگان [English]

  • M. Abbasy 1
  • M. Heidari 2
  • M.H. Daneshvar 3

1 Jahad-e- Keshavarzi Organization Bandar Abbass, Hormozgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Department of Horticulture, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahvaz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mango
  • genotype
  • Quality
  • Fruit
  • Biochemical and Physical Characteristics