بررسی اثر آلودگی هوا بر خصوصیات فیزیولوژیکی، تشریحی و ریخت شناسی دو گونه گیاهی پنیرک گل ریز (Malva parviflora) و جو هرز(Hordeum glaucum) در منطقه صنایع فولاد اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور اصفهان

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوا بر روی غلظت پرولین، کربوهیدرات های محلول و صفات تشریحی– ریخت شناسی دو گونه علفی پنیرک گل ریز و جو هرزدر سال 1388مورد بررسی قرار گرفت. منطقه کارخانه صنایع فولاد اهواز به عنوان منطقه آلوده و منطقه شوش به عنوان منطقه پاک انتخاب و گیاهان مورد نظر از این دو منطقه به صورت تصادفی جمع آوری شدند. در مطالعه فاکتورهای ریخت شناختی در پنیرک گل ریز 27 صفت و در جو هرز 21 صفت مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه شاخص مقاومت به آلودگی هوا نیز در گونه های نامبرده شده به طور کمی محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آلودگی هوا باعث افزایش غلظت پرولین و کربوهیدرات محلول در دو گیاه پنیرک گل ریز و جو هرز شد. در بررسی های تشریحی تغییرات بارز در بافت اپیدرم و بافت کلانشیم مشاهده شد که همه این تغییرات در جهت افزایش مقاومت در گیاه  می باشد. این تغییرات در پنیرک گل ریز بیشتر از جو هرز مشهود بود. همچنین نتایج بدست آمده از فاکتورهای ریخت شناسی نشان داد که پنیرک گل ریز نسبت به جو هرز بهتر توانسته با محیط جدید خود سازش حاصل کند. نتایج به دست آمده از شاخص مقاومت تایید کننده این مطلب است که شدت مقاومت به آلودگی هوا در پنیرک گل ریز بیشتر از جو هرز است.

عنوان مقاله [English]

Air Pollution Effect on Physiological, Anatomical and Morphological Characteristics of Two Plant Species Malva Parviflora and Hordeum Glaucum in Steel Factory Area in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • S.M. Seyyednejad 1
  • M. Yusefi 2
  • J. Vaezi 3
  • F. karamizadeh 4
1 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz , Iran
2 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor Department of Biology, Faculty of Sciences,Payam Noor University of Isfahan, Iran.
4 Graduated Student, Department of Biology, Faculty of Sciences,Payam Noor University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this research, the effect of air pollution on proline concentration, soluble sugar, anatomical and morphological features was studied in two plant species Malva parviflora and Hordeum glaucum in 2009. The area of the stand steel factory of Khuzestan was considered as the polluted site and Shush region was considered as the control site, and sampling was carried out from the two sites, accidentally. Proline concentration and soluble sugar quantities were determined and compared using the spectrophotometric method. Twenty-seven and 21 morphological characters were measured in Malva parviflora and Hordeum glaucum, respectively. In addition, anatomical characters were compared in leaflets of the species grown in polluted and unpolluted sites. Finally, air pollution tolerance indices (APTI) were calculated. Results showed that air pollution causes increase in the amount of proline and soluble sugar in two species grown in polluted area in comparison with the control. Anatomical changes were observed in epidermal cells and collenchyma tissue. These changes showed increase in the tolerance of plant. These kinds of changes in Malva parviflora were more than those of Hordeum glaucum. Morphological results showed that changes in Malva parviflora were more than those of Hordeum glaucum. Malva parviflora wasadapted to the polluted condition better than Hordeum glaucum and formed a new group. The results of ATPI confirm that the tolerance index of Malva parviflora is more than that of Hordeum glaucum.