نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گل ابری از گیاهان زینتی است که به عنوان گیاه فصلی درحاشیه کاری مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور مطالعه صفات آناتومیکی،مورفولوژیکی و تسریع گلدهی این گیاه، آنها در غلظت های شاهد (350)،700، 1050، و 1400 میکرو لیتر بر لیتر دی اکسید کربن قرارگرفتند. یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار برای انجام این آزمایش در نظر گرفته شد و 14 صفت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت های بالای دی اکسید کربن تقریبا کلیه صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دادند. به طوری که میانگین قطر ساقه نسبت به شاهد حدود 50 % افزایش یافت و میانگین ارتفاع را نسبت به میانگین شاهد به حدود 2 برابر رساند و میانگین میزان کلروفیل در غلظت 1050 میکرو لیتر برلیتر نسبت به میانگین شاهد 7/41 % افزایش یافت. همچنین غلظت های بالای دی اکسید کربن سبب افزایش تراکم روزنه، اندازه روزنه، عرض روزنه، شاخص روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی و عرض سلول های محافظ گردید. غلظت 700 میکرو لیتر بر لیتر دی اکسید کربن سبب تسریع گلدهی به مدت 15 روز نسبت به گیاهان شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into of High Level Co2 Concentration on Anatomical and Morphological Traits in Floss Flower (Ageratum houstonianum)

نویسندگان [English]

  • M. Shoor 1
  • z. Karimian Fariman 2

1 Assistant Professors, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 PhD Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The Floss flower is one of the most important ornamental plants that is cultured as a bedding plant. In this study, anatomical and morphological traits, and earliness of Floss flower transplants were examined. Treatments were 350 µlit lit-1 (as control), 700, 1050 and 1400 µlit lit-1 Co2, with 3 replications, and the experiment was conducted based on completely randomized design and 14 traits were studied. The results indicated that almost all traits were affected by Co2 concentrations. Particularly at high levels, stem diameter was increased to 50% and plant height was increased 2-fold compared to control. The rate of chlorophyll increased (41.7%) compared to control with 1050 µlit lit-1 Co2. Also, stomatal density, width and size of stoma, stomatal index, epidermal cells density, and width of cell guard of plants increased at high level of Co2. The flowering of plants accelerated 15 days compared to control at 700 µlit lit-1Co2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floss flower
  • CO2
  • Anatomical traits
  • Morphological traits