نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

4 تکنیسین ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو سرپل ذهاب

چکیده

به منظور بررسی سازگاری برخی از ارقام تجارتی زیتون آزمایشی با 14 رقم زیتون در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در کلکسیون ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو  از سال 1383 تا 1387 روی درختانی که در سال 1379 کاشته شده بودند به اجرا درآمد. در این راستا صفات مختلفی از قبیل صفات رویشی و زایشی در درختان ارقام مورد مطالعه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، ارقام مختلف تفاوت معنی­داری از لحاظ رشد رویشی از قبیل ارتفاع، رشد عرضی و سطح مقطع تنه داشتند به­طوری­که ارقاممیشن، روغنیو سویلانا دارای رشد بیشتر و ارقام آمفی سیس، آربکین و ابوسطل نسبت به بقیه رشد کمتری داشتند. اندازه­گیری صفات زایشی  تفاوت معنی­دار را در بین ارقام نشان داد. وزن میوه در ارقام آمیگدالولیا، کنسروالیا و ابوسطل بیشتر از بقیه ارقام بود، به­طوری­که به ترتیب 5/6 ، 6 و 9/5 گرم متوسط وزن میوه در آنها بود. ارقام کرونائیکی و آربکین وزن میوه کمتری در مقایسه با دیگر ارقام داشتند. درصد گوشت میوه در ارقام کنسروالیا و آمیگدالولیابیشتر از بقیه ارقام بود.نسبت گوشت به هسته ارقام کنسروالیا، مانزانیلا  و  سویلانا در مقایسه با ارقام دیگر بالاتر بود. ارقام آمیگدالولیا، روغنی،  آمفی سیس و زرد  به ترتیب با  34/21، 35/18، 69/16 و 91/15 درصد روغن در ماده تر بیشترین درصد روغن را داشتند. میزان عملکرد در ارقام کنسروالیا و سویلانا و پایداری تولید میوه آنها در مقایسه با دیگر ارقام بالاتر بود. لذا به­طور­کلی ارقام کنسروالیا و سویلانا برای تولید میوه کنسروی برای منطقه مناسب هستند و از لحاظ تولید روغن رقم مناسبی مشخص نشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into Different Olive Cultivars Responses to Sarpole Zehab Environmental Condition

نویسندگان [English]

  • I. Arji 1
  • A.A. Zeinanloo 2
  • A. Hajiamiri 3
  • M. Najafi 4

1 Assistant Professor of Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center

2 2. Assistant Professor of SPII of Karaj

3 Scientific member of Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center

4 Technical Staff of Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the adaptation ability of 14 olive cultivars in Dallaho olive research station under a completely randomized block design during 1383 till 1388 planted in 1379. The aim of the experiment was compatibility evaluation and determination of suitable olive cultivars to Sarpole Zehab environmental conditions. Vegetative and reproductive characters of olive trees were measured. Variance analysis results showed that vegetative characters like plant height, width and trunk cross sectional areas had significant differences between cultivars. Mission, Roghani and Sevillano cultivars had the high growth and Emphasis, Arbequina and Abou Satal had the lowest growth compared to the others. Reproductive characteristics showed significant differences between cultivars. Amigdalolia, Conservolia and Abou Satal cultivars had the highest fruit weight with 6.5, 6 and 5.9g respectively. Koroneiki and Arbeqina had smaller fruit weight than all cultivars. Fruit pulp percent was higher for Amigdalolia and Conservolia. Fruit pulp to pit ratio was higher for Conservolia, Manzanillo and Sevillano compared to the others. Oil content was low in most of the cultivars.  Amigdalolia, Roghani, Emphasis and Zard had the higher oil content 21.34, 18, 35, 16.69 and 15.91% based on fresh weight respectively. Fruit yield and fruiting stability production was higher for Conservolia and Sevillano than all cultivars. In general, Conservolia and Sevillano cultivars are suitable for table olive use and there was no single recommended cultivar for oil production. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Olive (Olea europaea
  • L.)
  • Adaptability
  • Cultivar
  • Fruit