نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 کارشناس ارشد جهاد کشاورزی ممسنی

3 دانشگاه پیام نور واحد گندمان

چکیده

به منظور تعیین تاریخ کاشت بهینه گندم در شهرستان ممسنی، آزمایشی در سال زراعی 1386-1385 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو عامل رقم و تاریخ کاشت در چهار تکرار اجرا گردید. عامل رقم در سه سطح شامل رقم‌های فلات، شیراز و چمران و عامل تاریخ کاشت نیز شامل سه سطح 20 آبان، 15 آذر و 10 دی‌ماه بود. نتایج نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی‌دار گردید. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 آذرماه به میزان 33/6168 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت 20 آبان، 24 درصد و نسبت به تاریخ کاشت 10 دی‌ماه، 35 درصد برتری داشت. در تاریخ کاشت 15 آذرماه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب با 95/13604 کیلوگرم در هکتار و 33/45 درصد نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر به طور معنی‌داری بیشتر بود. از سوی دیگر، هر سه جزء عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 آذر بیشتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. عملکرد دانه رقم شیراز با 92/5407 کیلوگرم در هکتار به طور معنی‌داری بیشتر از دو رقم دیگر بود. عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و نیز تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله بارور در متر مربع در رقم شیراز نسبت به دو رقم دیگر، بیشتر بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه معنی‌دار شد. مناسب‌ترین زمان کاشت برای رقم‌های فلات و چمران، 15 آذرماه و برای رقم شیراز، 20 آبان تا 15 آذر بود. در تاریخ کاشت 10 دی‌ماه، عملکرد هر سه رقم به شدت کاهش یافت. در مجموع کشت زود هنگام و دیر هنگام هر دو باعث کاهش عملکرد دانه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Yield of Assessraent Some Wheat Cultivars to Planting Date in Noorabad Mammasani

نویسندگان [English]

  • H. Faragee 1
  • A. Godarzi 2
  • H.R. Owliaiee 1
  • M. Azimi Gandomani 3

1 Assistant Professors of yasoug University, Iran

2 MSc. Of gahad Keshavarzi of Mamasany , Iran

3 Payamenour University, Gandoman branch, Iran

چکیده [English]

In order to determine the appropriate wheat sowing date in Mamasany, a field experiment was conducted in 2006-2007 as a factorial randomized complete block design with four replications. Three wheat cultivars (Chamran, Shiraz and Falat) were seeded at three rates of sowing date (11 Nov., 6 Dec and 31 Dec). Result showed that the effect of sowing date and cultivar on grain yield, biological yield and harvest index was statistically significant. The highest grain yield equal to 6168.33 kg ha-1 was obtained at 6 Dec sowing date increasing by 24% and 35% compared with the 11 Nov and 31 Dec sowing dates respectively. The biological yield and harvest index at 6 Dec sowing date equal to 13604.95 kg ha-1 and 45.33% were significantly higher than the other sowing dates. Also, every three yield components at 6 Dec sowing date were higher than the other sowing dates. The shiraz grain yield (5407.92 kg ha-1) was higher than that of Falat or. Chamran the biological yield, harvest index, number of spikes per squar meter and number of kernels per spike of Shiraz cultivar was higher compared to Falat and Chamran cultivars. The interaction of cultivars and sowing date on the grain yield was significant. The best sowing date was 6 Dec for Falat and Chamran cultivar and for Shiraz cultivar ranged from 11 Nov to 6 Dec. At 31 Dec sowing date, the grain yield of three cultivars was clearly decreased. Overall, early and late planting reduced grain yield.