علمی - پژوهشی H: میوه کاری
1. پیش‌بینی اندازه نهایی میوه کیوی‌ رقم هایوارد با استفاده از روابط ریاضی

ابراهیم عابدی قشلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30831.1818

چکیده
  وزن نهایی میوه کیوی تأثیر زیادی در بازارپسندی آن دارد و تدارک بازاریابی یک محصول صادراتی مانند میوه کیوی‌ نیازمند برآورد دقیق میانگین اندازه میوه است. بنابراین، رشد میوه کیوی‌ رقم هایوارد به‌ روش غیرتخریبی در طول سه سال بررسی شد. میوه‌ها با فاصله زمانی یک تا دو هفته برای اندازه‌گیری حجم میوه با آب جایگزین، وزن تر، محیط میوه، قطر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی
2. اثر نوع و روش مصرف اسیدهای آمینه مختلف بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، محتوای پرولین و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medik.)

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31327.1834

چکیده
  به منظور مطالعه اثر اسید‌های آمینه مختلف روی عملکرد و صفات بیوشمیایی عدس، آزمایشی در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل نحوه کاربرد آمینواسیدها در سه سطح بذرمال، محلول‌پاشی و بذرمال + محلول‌پاشی به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
3. اثر تنش غرقابی بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فتوسنتزی دو رقم ماش در شرایط اهواز

سید بشیر فاضلی؛ افراسیاب راهنما؛ پیمان حسیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30538.1805

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش غرقابی بر برخی ویژگی‌های فتوسنتزی و زراعی ماش، پژوهشی گلدانی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. مراحل مختلف رشدی شامل رشد رویشی، ابتدای گلدهی، پر شدن دانه و هرسه مرحله رشدی در کرت اصلی و شرایط بدون تنش و تنش غرقابی و نیز دو رقم هندی و عمرانی ماش در کرت فرعی قرار گرفتند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
4. بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرما

زهرا نعمتی؛ سید حسین نعمتی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ جعفر نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31274.1833

چکیده
  به‌منظور تعیین ویژگی‌های تحمل به سرما و غربالگری لاین‌های گوجه‌فرنگی حساس به سرما، این مطالعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو سطح تنش سرما (صفر و دو درجه سانتی‌گراد) و سه لاین گوجه‌فرنگی (LA1777، LA3969 و LA4024) بودند. نتایج نشان داد در شرایط تنش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی M: گیاهان دارویی
5. تنوع مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی چند جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در ایران

آرزو شقاقی؛ محمد امیدی قلعه‌محمدی؛ محمدمهدی جوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31182.1829

چکیده
  گل‌راعی با نام علمی (Hypericum perforatum L) یکی از مهمترین گونه‌های جنس Hypericumمی‌باشد. این گیاه با دارا بودن مواد مؤثره بیشمار همچون هیپریسین و هیپرفورین و داشتن اثرات شناخته شدة دارویی در درمان افسردگی، یکی از مهمترین گیاهان دارویی در سطح جهان به‌شمار می‌رود. باتوجه به پراکندگی زیاد گل‌راعی در ایران، این آزمایش به‌منظور ارزیابی مورفولوژیکی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
6. تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم

فریبا محمدی فرد؛ محمد مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30809.1817

چکیده
  فلزات سنگین باعث کاهش رشد گیاهان می‌شوند و بر پتانسیل عملکردی آنها تأثیر می‌گذارند. کادمیوم (Cd) یکی از فلزات سنگین است که باعث ایجاد تنش در گیاهان می‌شود. قارچ‌های مایکوریزا می‌توانند گیاهان را در برابر تنش‌های محیطی محافظت کنند. به منظور بررسی تأثیر قارچ‌های مایکوریزا بر زیست توده خشک اندام هوایی و خصوصیات بیوشیمیایی گشنیز تحت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
7. تاثیر پاشش عمودی و غیرعمودی انواع نازل‌های بادبزنی بر کارایی کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) توسط هالوکسی‌فوپ-آر-متیل

اکبر علی وردی؛ سمیرا کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32527.1875

چکیده
  بهینه‌سازی مصرف علف‌کش‌ها می‌تواند آثار سوء آن‌ها بر محیط زیست را کاهش دهد. روش بهینه‌سازی باید ساده، ارزان و در دسترس باشد تا مورد استقبال کشاورزان قرار بگیرد. در آزمایشی که به صورت واکنش به مقدار اجرا شد، هفت مقدار از هالوکسی‌فوپ-آر-متیل (صفر، 06/5، 12/10، 25/20، 5/40، 75/60 و 81 میلی‌لیتر ماده موثره در هکتار) با استفاده از سه نوع نازل بادبزنی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی M: گیاهان دارویی
8. تأثیر محلول‌پاشی اکسید روی و نانوذره اکسیدروی بر شاخص‌های رشدی و غلظت عناصر در گیاه رزماری پرورش یافته در شرایط شور

محمدباقر حسن پور اقدم؛ لمیا وجودی مهربانی؛ طاهره شمسی خطلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31067.1825

چکیده
  تنش شوری موجب کاهش رشد و عملکرد گیاه می‌شود. به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری کلریدسدیم (غلظت‌های صفر، 50 ، 100 و 15 میلی‌مولار) و محلول‌پاشی با اکسید‌روی و نانوذره اکسیدروی (0، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر) آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکراراجرا شد. نتایج نشان‌دهنده وجوداثراتمتقابل معنی‌دار تنش شوری و محلول‌پاشی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: گیاهان صنعتی
9. فراتحلیل عملکرد ریشه و عملکرد شکر ژنوتیپ های چغندرقند در منطقه کرج

پرویز فصاحت؛ محسن آقائی زاده؛ مژده کاکویی نژاد؛ لیلا جباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32307.1870

چکیده
  مطالعات مربوط به ارزیابی اثرات محیط و سال بر عملکرد چغندرقند سابقه ای طولانی در ایران دارد. با این حال، به دلیل پراکندگی و اختلاف موجود در نتایج مطالعات مختلف دستیابی به نتیجه گیری کلی دشوار می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش فراتحلیل بتوان با تلفیق و آنالیز مجدد یافته های آزمایشات مستقل به نتیجه ای واحد دست یافت. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: اکولوژی گیاهان زراعی
10. ساخت منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی در کلزا بر پایه ماده خشک ساقه

سید عطاء اله سیادت؛ ابوالفضل درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31971.1854

چکیده
  مصرف بی‌رویه کود نیتروژن نگرانی‌ها در مورد سلامت انسان و پایداری محیط‌زیست را افزایش داده است. مدل‌های ریاضی توصیف‌کننده رقیق شدن نیتروژن در بافت‌های گیاهی در طول دوره رشد را می‌توان برای برآورد وضعیت تغذیه و نیاز نیتروژنی گیاه در طی فصل استفاده کرد. این مطالعه با هدف ساخت منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی (Nc؛ حداقل غلظت نیتروژن لازم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: گیاهان صنعتی
11. کارایی ریزغده‌زایی سه رقم سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت تنش اسمزی در شرایط درون شیشه‌ای

بنفشه جمشیدی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ امیر موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30032.1782

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی راندمان ریزغده‌زایی سه رقم سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت تنش اسمزی در شرایط درون‌شیشه به صورت طرح فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. بذر سه رقم سیب‌زمینی (آگریا، ساوالان، HPS-II/67) در محیط MS کشت شدند که پس از پرآوری گیاهچه‌ها به محیط‌های حاوی نه تیمار ایجاد‌ کننده تنش اسمتیک شامل پلی‌اتیلن‌گلایکول در چهار غلظت (003/0، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: گیاهان زینتی
12. بررسی اثر اندازه غده و تیمار GA3 بر رشد و تحریک گلدهی شیپوری گلدانی رقم پیکاسو (Z. pentlandii cv. Picasso)

محمدحسین عظیمی؛ بهزاد ادریسی؛ مبینا هادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30436.1794

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف GA3 و وزن غده بر رشد و گل‌دهی در گل شیپوری گلدانی رقم پیکاسو(Z. pentlandii cv. Picasso) انجام شد. غده‌ها با اندازه ها و میانگین وزنی درشت (30/ 6 گرمS1=)، متوسط (36/2 گرمS2=) و ریز (17/0 گرمS3=) در محلول اسیدجیبرلیک با سه غلظت 250 و 500 و 750 پی‌پی‌ام در لیتر به روش غوطه‌وری تیمار شدند. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح بلوک‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
13. مطالعه‌ی روابط بین صفات ریخت‌شناسی و فیتوشیمیایی توده‌های مرزه (Satureja hortensis L.)

رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32495.1874

چکیده
  تنوع ژنتیکی نیاز بنیادی برنامه‌های بهنژادی گیاهان می‌باشد و امکان تولید و پرورش گیاهانی با شرایط مطلوب را فراهم می‌سازد. مرزه با نام علمی .Satureja hortensis L از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده‌ی نعناع می‌باشد که به صورت وحشی و زراعی وجود دارد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی20 توده‌ی مرزه‌ی منشا گرفته از ایران و سایر ک شورهای جهان از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
14. ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی با نانوکودهای روی و منگنز

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ کامران منصور قناعی پاشاکی؛ پرنیان طالبی سیه سران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33041.1886

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای روی و منگنز بر کاهش اثرهای کمبود آب آبیاری بر آفتابگردان زراعی تحت شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 1398 در مزرعه تحقیقاتی جهادکشاورزی لاهیجان اجرا شد. تیمارها شامل؛ چهار سطح آبیاری 15 (شاهد)، 30 (تنش ملایم)، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
15. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی

داود داعی الحق قراگوز؛ ورهرام رشیدی؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میر شکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33143.1889

چکیده
  به منظور مطالعه تجزیه پایداری عملکردژنوتیپ های گندم بهاره تحت شرایط تنش کم آبی، 28 ژنوتیپ گندم به صورت دو آزمایش جداگانه تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی (با قطع آبیاری در مرحله ظهور 50% سنبله های هر واحد آزمایشی) و طی دو سال زراعی 96-95 و 97-96 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب داده های حاصل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
16. کاربرد پارامتر فلورسنس کلروفیل به منظور تشخیص زود هنگام تأثیر علف‌کش‌های بازدارنده فتوسیستم 2 در توده‌های مقاوم و حساس دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

الهام الهی فرد؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ امین میرشمسی کاخکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30996.1820

چکیده
  القای فلورسانس کلروفیل یک روش سریع و غیر تخریبی برای اندازه‌گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان است. به‌منظور تشخیص زود هنگام تأثیر علف‌کش آمترین توسط پارامتر تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله J (Fvj) بر روی دُرنه، آزمایش دُز-پاسخ با دُزهای 0، 10، 30، 100، 300، 1000، 3000، 10000 و 30000 گرم ماده موثر در هکتار برای توده‌های مقاوم و دُز‌های 0، 1، 10، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی گیاهی
17. اثر نورهای مصنوعی (LEDs) و طبیعی بر کمیت و کیفیت نشای اطلسی، شمعدانی و حسن یوسف

پریا دهخدایی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32166.1865

چکیده
  گیاهان تحت سطوح گوناگون روشنایی رفتار‌های متفاوتی نشان می‌دهند. به منظور مقایسه تأثیر شدّت نورهای 5±60 و 5±120 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ال‌ای‌دی (نور مصنوعی) در اتاقک رشد (ترکیبی از رنگ‌های سفید+آبی+قرمز به نسبت مساوی) با نور خورشید (نور طبیعی) طی کشت زمستانه و بهاره به ترتیب با انتگرال نور روزانه 5±6/9 و 5±14 میکرومول ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
18. بررسی کارایی فسفر و شاخص مقاومت به تنش خشکی و شوری در پایه‌های پسته همزیست شده با قارچ مایکوریزا آربسکولار

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمد خانی؛ بهروز شیران؛ بهرام بانی نسب؛ رودابه راوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33219.1894

چکیده
  پژوهشی جهت بررسی اثر تلقیح پایه‌های پسته با یک ایزوله از قارچ مایکوریزا آربسکولار بر ویژگی‌های رشدی، کارآیی استفاده از فسفر و مقاومت به تنش پایه‌ها در دانشگاه شهرکرد در سال 96-1395 اجرا گردید. دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل با سه فاکتور بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول در هردو آزمایش پایه‌های پسته در چهار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
19. همبستگی عملکرد و صفات کیفی ارقام چغندرقند با شاخص‌های بیماری ریزومانیا در شرایط آلودگی مزرعه

مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ جواد رضایی؛ مژده کاکوئی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32377.1873

چکیده
  بیماری ویروسی ریزومانیا از عوامل محدود کننده زراعت چغندرقند بوده و عملکرد آن را به شدت کاهش می‌دهد. مهمترین راهکار مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. به منظور بررسی همبستگی عملکرد و صفات کیفی ارقام چغندرقند با شاخص‌های بیماری ریزومانیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از 12 رقم مختلف چغندرقند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
20. مطالعه اثر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش‌های اتللو، تاپیک+گرانستار، توتال و آپیروس در کنترل یولاف و خردل وحشی به عنوان علف های هرز غالب گندم

عباس راهپیما؛ مهدی مدن دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33688.1913

چکیده
  به منظور بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های هرز گندم آزمایشی در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه‌ای در شهرستان فسا به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل علف‌کش‌ها در چهار سطح مزوسولفورون+ یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اتللو)، کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)+ تری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه کاری
21. تاثیر محلول‌پاشی مس، سیلیسیم، قارچ‌کش ایپرودیون-کاربندازیم و ورمی‌واش بر کیفیت میوه انار رقم شهوار

رمضانعلی حسینیان رستمی؛ حسین صادقی؛ کامران قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.31943.1876

چکیده
  ترکیدگی میوه‌ی انار و بیماری‌های قارچی مرتبط با آن میوه، از مسائل مهم کشت و پرورش این محصول به‌ویژه در مناطق مرطوب است. این تحقیق به منظور بررسی اثر نانوکلات مس و سیلیسیم به همراه دو قارچ‌کش‌ ورمی‌واش و رورال تی‌اس بر کاهش ترکیدگی و کیفیت میوه انار رقم شهوار در یک باغ تجاری در شهر سورک، استان مازندران، در بهار و تابستان 1396 انجام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
22. مطالعه ترکیب‌پذیری صفات عملکرد و اجزای آن در لاین‌های S7 ذرت

مهدی رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33870.1916

چکیده
  به منظور مطالعه ترکیب‌پذیری صفت‌های عملکردی ذرت، دورگ‌های حاصل از پنج لاین s7 ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان در طی سال زراعی 97-96 در قالب یک طرح نیمه دای‌آلل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس دی‌آلل به روش چهارم گریفینگ، معنی‌داری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
23. تأثیر محلول‌پاشی متانول بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش کم‌آبی

حامد جوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ علیرضا ابراهیمی؛ محمد کوزه گر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33127.1888

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی متانول و تنش کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در سال 1396 در بیرجند به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو سطح تنش کم‌آبی شامل: آبیاری مطلوب (80 میلی‌متر تبخیر از تشتک) و تنش کم‌آبی (160 میلی‌متر تبخیر از تشتک) به‌عنوان عامل اصلی و پنج سطح ...  بیشتر

علمی - پژوهشی M: گیاهان دارویی
24. بررسی تأثیر تراکم بوته بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra Spicata)

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.30250.1789

چکیده
  جهت بررسی تغییرات برخی از خصوصیات بیوشیمیایی برگ و سرشاخه دو اکوتیپ از گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata) در پاسخ به تغییر تراکم بوته، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در سال زراعی 1396-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه تراکم کشت (فاصله روی ردیف 20، 30 و 45 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
25. اثر محلولپاشی روغن معدنی ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون در شرایط آب و هوایی اهواز

شهره زیودار؛ اسمعیل خالقی؛ سارا داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.34536.1933

چکیده
  برای بررسی اثر روغن ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون، آزمایشی با کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار و بر روی درختان 17 ساله زیتون در طی سال 98-1397 به انجام رسید. ارقام زیتون (مانزانیلا و خضیری) و غلظت‌های روغن (صفر، 1، 3 و 5 درصد)، به عنوان فاکتورهای اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد، در رقم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
26. مدیریت علف هرز حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv) در مزارع نیشکر جنوب ایران

فرخنده اسکندری؛ بتول کرامت؛ یوسف فیلی زاده؛ امیر آینه بند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.33905.1919

چکیده
  حلفه (.Imperata Cylinderica L. Beauv) مهم‌ترین علف‌هرز در مزارع نیشکر استان خوزستان در جنوب ایران است. عدم کنترل مناسب حلفه طی بازرویش بهاره، موجب گسترش سریع آن و کاهش عملکرد نیشکر می‌گردد. الگوی حجره‌بندی کربوهیدرات‌های‌ذخیره‌ای برای تعیین نقاط‌ کنترلی حلفه (نقاطی با کمترین قند ذخیره‌ای) در اولین آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: گیاهان زینتی
27. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و بستر کشت بر شاخص‌های رشد گل رز شاخه بریده (Rosa hybrida cv. Samurai) در شرایط کشت بدون خاک

مهین البوغبیش؛ علی تهرانی فر؛ مجید زرگریان؛ علی دولتخواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.32029.1858

چکیده
  به منظور ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و بستر کشت بر شاخص‌های رشد گل رز شاخه بریده رقم سامورایی در شرایط کشت بدون خاک، این پژوهش به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده بر پایه‌ی طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها در این پژوهش شامل چهار سطح رژیم آبی (60، 80، 100 و 120درصد نیاز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: اکولوژی گیاهان زراعی
28. تأثیر نظام‏های کشاورزی فشرده، پایدار و ارگانیک بر عملکرد دانه و کارآیی استفاده از انرژی در گیاهان کنجد، ماش و ذرت

آرام گورویی؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.32356.1871

چکیده
  با توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده صحیح از منابع مختلف انرژی بر سلامت انسان و محیط زیست لزوم بررسی الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی امری ضروری به‏نظر می‏رسد. بر این اساس آزمایش در تابستان سال 1398 در مزرعه‏ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. آزمایش به‌صورت طرح کرت‏های یک‏بار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
29. تخمین ارزش اصلاحی صفات پومولوژیک انگور بر اساس نشانگر مولکولی REMAP

میترا رازی؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ محمداسماعیل امیری؛ پدرو مارتینز گومز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2020.34003.1925

چکیده
  در این پژوهش، ارزش اصلاحی برای چهارده صفت در 45 رقم انگور آذربایجان غربی با استفاده از بهترین پیش‌بینی نااُریب خطی (BLUP) برآورد شد. با در نظر گرفتن مجموع ارزش‌های اصلاحی جمیعِ صفات مورد مطالعه، ارقام آق‌شانی، طائِفی، قزل اوزوم، لعل‌قرمز، تَبَرزه قرمز، گرمیان، ریش بابا قرمز و قره‌شانی بالاترین رتبه را داشتند. در بین ارقام بی‌‌دانه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
30. ارزیابی سازگاری و پایداری لاین‌های جهش یافته کلزای زمستانه در مناطق سرد و نیمه سردسیر ایران به روشGGE بای پلات

مهرزاد احمدی؛ منصور امیدی؛ بهرام علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.33627.1912

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی پایداری و سازگاری عملکرد دانه و شناسایی ژنوتیپ‌های پرمحصول کلزا در ایستگاه‌های تحقیقاتی مناطق سرد و نیمه سردسیر شامل کرج، زرقان، اصفهان و کرمانشاه انجام گرفت. در این بررسی تعداد 16 لاین جهش‌یافته کلزا به همراه والدین آنها و سه رقم تجاری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی (1396-1394) مورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه کاری
31. تأثیر گرده‌افشانی آزاد و کنترل شده بر خصوصیات میوه و دانه پسته رقم احمدآقایی

محمد مهدی شریفانی؛ حسن فرهادی؛ حسین حکم آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.34075.1927

چکیده
  گرده‌افشانی ناقص گل‌های پسته یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن عملکرد آن است. به منظور بررسی تأثیر گرده‌افشانی آزاد و کنترل‌شده بر برخی خصوصیات میوه و دانه پسته رقم احمد‌آقایی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال 97-1396 اجرا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: گیاهان صنعتی
32. بررسی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیب‌زمینی در کشت زودهنگام در شرایط آب و هوایی مشهد

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ جواد شباهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.31878.1852

چکیده
  کشت زودهنگام سیب‌زمینی برای کاهش خلاء تولید این محصول در انتهای فصل بهار در ایران دارای اهمیت می‌باشد. به منظور امکان تولید سیب‌زمینی با کشت‌زود هنگام با استفاده از آزمایش کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار در سال 95-1394 در مشهد اجرا شد. چهار تاریخ‌ کاشت، 15 اسفندماه، 29 اسفندماه، 15 فروردین‌ماه و 15 اردیبهشت‌ماه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح نباتات
33. واکنش ارقام مختلف گوجه فرنگی در جایگزینی سموم شیمیایی کنترل کننده کرم میوه‌خوار(Helicoverpa armigera Hubner) بوسیله برخی ترکیبات درون زاد گیاهی

زهرا قالبی؛ محمد مدرسی؛ فریبا سهرابی؛ داریوش صابری؛ محمد هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.34980.1940

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رقم و امکان جایگزینی سموم شیمیایی کنترل کننده آفت کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی بوسیله برخی ترکیبات درون زاد گیاهی انجام گرفت. 9 ترکیب مصرفی شامل اسید سالیسیلیک (5/0 و 5/1 میلی‌مولار)، اسید جاسمونیک (50 و 100 میکرومولار)، آبامکتین (750 و 1500 میلی-گرم بر لیتر)، کلروپایریفوس (1250 و 2500 میلی‌گرم بر لیتر) و شاهد روی 5 رقم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوفه
34. اثر تنش خشکی بر مولفه‌های فتوسنتزی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم‌های یونجه گرمسیری

احمدعلی شوشی دزفولی؛ محمد خرمیان؛ علی عصاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.35110.1942

چکیده
  به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات برگی و فتوسنتزی رقم‌های یونجه گرمسیری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های 1398- 1396 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا شد. عامل اصلی چهار سطح آبیاری (تأمین 25، 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی) و عامل فرعی پنج رقم یونجه (بغدادی، نیکشهری، یزدی، مساسرسا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: سبزی و صیفی
35. تأثیر دو سامانه بدون خاک‌ بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد میوه دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

محمد رضا فایصی زاده؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ اسمعیل خالقی؛ محمد الباجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.35144.1943

چکیده
  تأثیر دو سامانه کشت بدون خاک‌ باز (آبیاری قطره‌ای) و بسته (تکنیک جریان مواد غذایی تغییر یافته) بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد میوه دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (22-4V و امیرا) طی سال 1398 در دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصافی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
36. آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر

سعید حسن پور بورخیلی؛ جاوید قرخلو؛ بهنام کامکار؛ سیده ساناز رمضانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.33123.1887

چکیده
  جهت انجام آزمون سریع تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) به هالوکسی فوپ-آر متیل استر جمع‌آوری شده از مزارع کلزای شهرستان کلاله واقع در استان گلستان، آزمایشی درسال 1396 در آزمایشگاه علوم علف‌های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد که شامل هفت توده مشکوک به مقاومت و یک توده حساس بود. ابتدا غلظت‌های مختلف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
37. اثر گاما آمینو بوتیریک اسید بر صفات مرفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه کینوا در شرایط تنش شوری

عبدالامیر حاتمی؛ رقیه امینیان؛ سودابه مفاخری؛ مرتضی سلیمانی اقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.35988.1960

چکیده
  به ‌منظور مطالعه اثر گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) بر کاهش اثرات ناشی از تنش شوری و بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه کینوا رقم تی تی کاکا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 2 عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1397 اجرا شد. عوامل این آزمایش شامل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
38. اثر کود کمپوست بقایای نیشکر بر رشد و عملکرد دانه تریتیکاله تحت تنش قطع آبیاری

سیدناصر صافی؛ علی مشتطی؛ محمد حسین قرینه؛ آیدین خدایی جوقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.36017.1961

چکیده
  به منظور بررسی اثر کود کمپوست بقایای نیشکر بر رشد و عملکرد تریتیکاله در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل چهار سطح قطع آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
39. تاثیر بیوچار و هیدروژل بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مریم گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی

شایسته غیاث؛ مصطفی شیرمردی؛ حیدر مفتاحی زاده؛ مریم دهستانی اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.36030.1962

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بیوچارو هیدروژل بر پارامترهای مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مریم‌گلی تحت تنش خشکی بود. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح بیوچار و هیدروژل (شامل عدم کاربرد، کاربرد 10 و ton.ha-1 20 بیوچار، کاربرد 100 وkg.ha-1 200 هیدروژل) و سه سطح تنش خشکی (آبیاری در 80% ظرفیت مزرعه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: کشت بافت
40. بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای گیاه هاورتیا شیشه‌ای (Haworthia cooperi)

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ نسیم صفری؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.36744.1971

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی پاسخ رشدی گیاه هاورتیا شیشه‌ای (Haworthia cooperi) به شرایط کشت درون شیشه‌ای در قالب 3 آزمایش جداگانه، بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی انجام شد. در آزمایش اول اثرات نوع سیتوکنین (BA و KIN) و غلظت سیتوکنین (صفر، 1، 2 و 3 میلی‌گرم در لیتر) بر باززایی ریزنمونه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
41. بررسی واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه کوشیا به تنش همزمان شوری و کادمیوم

محدثه شمس الدین سعید؛ نسیبه پور قاسمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.36646.1967

چکیده
  به این منظور، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار در گلخانه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان در سال زراعی 1397 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح مختلف تنش شوری خاک (صفر، 6، 12 و 18 دسی‌زیمنس بر متر) و کادمیوم (صفر، 1، 5 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) بود. نتایج نشان داد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی پس از برداشت
42. بررسی اثرات نیترات کلسیم و فسفیت پتاسیم بر عمر انباری و برخی صفات کیفی پرتقال تامسون ناول

امیرعلی محمدی؛ مهرداد شهابیان؛ محمودرضا رمضانپور؛ شکراله حاجی وند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.35965.1959

چکیده
  پرتقال از محصولات مهم مرکبات است که احتمال فساد و پوسیدگی آن در تمامی مراحل برداشت و پس از برداشت وجود دارد. استفاده از عناصر معدنی به خصوص کلسیم و پتاسیم میتواند اثر مهمی در افزایش کیفیت میوه و عمر انباری آن داشته باشد. در این پژوهش محلول پاشی نیترات کلسیم (0، 2 و 4 گرم بر لیتر) و فسفیت پتاسیم (0، 5/1 و 3 گرم بر لیتر) در اواخر مهر ماه در سه مرحله ...  بیشتر