موضوعات = B: اصلاح نباتات
تعداد مقالات: 31
27. اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-92

شادی محمدی نژاد؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشری


28. اثر طول قلمه و غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی (Willd. (Bougainvillea spectabilis

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-103

زهرا رشودی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ مهرانگیز چهرازی


29. اثر مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی گل نرگس شیراز رقم "شهلا" (Narcissus tazetta L. cv. Shahla)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-48

فرزاد نظری؛ همایون فرهمند؛ مسعود قاسمی قهساره


30. اثر نوع ریزنمونه و نوع هورمون اکسین بر روی تولید کالوس های جنین زا و القاء جنین زایی سوماتیکی در پایه 26.M سیب

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

سیاوش همتی؛ مهدی محسنی آذر؛ خدیجه آقایی؛ محمدرضا دیلمقانی؛ مریم معنوی فرد