موضوعات = B: سیتوژنتیک
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی تنوع ژنتیکی ده اکوتیپ خارمریم Silybum marianum (L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک، فنولوژیک و فیتوشیمیایی

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-47

رسمیه حمید؛ محمد رضا سیاهپوش؛ رضا مامقانی؛ امیر سیاهپوش


4. تاثیر دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام با زمان‌های گل‌دهی متفاوت

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-58

صفیه موسوی نژاد؛ جعفر حاجی لو؛ حمید رهنمون