موضوعات = H: گیاهان زینتی
تعداد مقالات: 22
1. بررسی اثر اندازه غده و تیمار GA3 بر رشد و تحریک گلدهی شیپوری گلدانی رقم پیکاسو (Z. pentlandii cv. Picasso)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22055/ppd.2020.30436.1794

محمدحسین عظیمی؛ بهزاد ادریسی؛ مبینا هادی


2. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و بستر کشت بر شاخص‌های رشد گل رز شاخه بریده (Rosa hybrida cv. Samurai) در شرایط کشت بدون خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22055/ppd.2021.32029.1858

مهین البوغبیش؛ علی تهرانی فر؛ مجید زرگریان؛ علی دولتخواهی


7. اثر عصاره پوست انار، اسانس رزماری و درمنه بر عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی (Chrysanthemum morifolium R.)

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-143

10.22055/ppd.2019.25748.1596

معصومه ابراهیمی پور بافقی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد


10. اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-102

10.22055/ppd.2019.23906.1531

مرضیه کلهر؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ جلال غلام نژاد


12. ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه‌زنی بذر زنبق نمکزار

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-117

10.22055/ppd.2018.21219.1449

مسلم صالحی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی


13. بررسی روش کشت و محلول‌پاشی نانو ذرات کلسیم برکیفیت و کمیت گل گلایول رقم ماگما (Gladiolus hybrida cv. Magma)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-66

10.22055/ppd.2017.20176.1418

مهرانگیز چهرازی؛ داریوش پورقاسمی؛ مهرانگیز خوشبخت


17. تأثیر سایه، مواد آلی و زمان کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل لیسیانتوس رقم ماتادور

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-11

مائده رهنمون فر؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ مهدی قیصری؛ محمدرضا سبزعلیان


18. اثر مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی گل نرگس شیراز رقم "شهلا" (Narcissus tazetta L. cv. Shahla)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-48

فرزاد نظری؛ همایون فرهمند؛ مسعود قاسمی قهساره


19. بررسی برخی شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیمی گیاه کنوکارپوسL.) Conocarpus erectus) ناشی از تیمارهای پساب نفتی و اکسیدکلسیم

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 63-73

ابراهیم رضازاده کته سری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان؛ لیلا عبدلی


20. بررسی تاثیر برخی محلول‌های نگهداری طبیعی بر ماندگاری برگ بریده گیاه سیکاس

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-87

ملیحه آب شاهی؛ حسین زارعی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهناز اقدسی


21. بررسی تأثیر آبیاری تنظیم شده بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه پوششی فرانکنیا

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-80

سعیده چگاه؛ مهرانگیز چهرازی؛ محمد الباجی