اثر کودهای نانو اکسید آهن و کلات آهن و اندازه‌های مختلف ریزغده‌ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tubersum L)
اثر کودهای نانو اکسید آهن و کلات آهن و اندازه‌های مختلف ریزغده‌ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tubersum L)

محسن پوراحمدی؛ رضا ضرغامی؛ مرجان دیانت؛ علی محمدی ترکاشوند

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 381-395

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.44309.2112

چکیده
  به منظور بررسی اثر اندازه­ های مختلف ریزغده ­ها و کودهای نانو اکسید آهن و کلات آهن روی عملکرد و اجزاء عملکرد سیب­زمینی، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه­ ...  بیشتر
بررسی اثر اندازه غده و تیمار GA3 بر رشد و تحریک گلدهی شیپوری گلدانی رقم پیکاسو (Zantedeschia pentlandii cv. Picasso)
بررسی اثر اندازه غده و تیمار GA3 بر رشد و تحریک گلدهی شیپوری گلدانی رقم پیکاسو (Zantedeschia pentlandii cv. Picasso)

محمدحسین عظیمی؛ بهزاد ادریسی؛ مبینا هادی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 447-458

https://doi.org/10.22055/ppd.2020.30436.1794

چکیده
  چکیدهاین تحقیق در سال‌های (97-96) در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در گلخانه نیمه به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف GA3 و وزن ریزغده بر رشد و گل‌دهی در گل شیپوری گلدانی رقم پیکاسو (Zantedeschiapentlandii cv. Picasso) انجام ...  بیشتر