اثر روش استخراج بر میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi)
اثر روش استخراج بر میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi)

لیلا حکیمی؛ مرجان معصومی گودرزی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.26694.1636

چکیده
  چکیدهبه ‌منظور بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی و ترکیبات عصاره مرزه اورامانی، با دو روش حلال و امواج فراصوت آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سال 1395 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در ...  بیشتر