بررسی تأثیرات سوء ریزگردها بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم در غرب ایران
بررسی تأثیرات سوء ریزگردها بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم در غرب ایران

زینب شریفی؛ محسن سعیدی؛ ایرج نصرتی؛ حسن حیدری

دوره 42، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.21856.1470

چکیده
  چکیدهبهمنظوربررسی میزان و نحوه تأثیر ریزگردها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم در منطقه کرمانشاه، این تحقیق بهصورتآزمایش فاکتوریلدرقالبطرح بلوک‌های کامل تصادفی و با چهارتکراردرسالزراعی ...  بیشتر