اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)
اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)

مهدی غفاری؛ ایرج توسلیان؛ مسعود خضری

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-96

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12452

چکیده
  مرکبات از پرمصرف‌ترین و مفیدترین میوه‌ها به شمار می‌آیند و تکثیر آن‌ها بیشتر از طریق پیوند بر روی پایه‌های مناسب مانند ترویر سیترنج انجام می‌گیرد.در درختان میوه القاء پلی‌پلوئیدی سبب تولید گیاهان ...  بیشتر