بررسی اثر پوشش واکس و غلظت‌های مختلف پوترسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در طول مدت انبارمانی
بررسی اثر پوشش واکس و غلظت‌های مختلف پوترسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در طول مدت انبارمانی

اصغر رمضانیان؛ فرشته خرم؛ احمد احمدپور

دوره 38، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.11842

چکیده
  چکیده به ‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف پوترسین و پوشش واکس بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در شرایط انبار، یک آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این ...  بیشتر