ارزیابی حساسیت برخی مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم در پاسخ به تنش خشکی
ارزیابی حساسیت برخی مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم در پاسخ به تنش خشکی

احمد نادری؛ محمدرضا اصلاحی

دوره 42، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.19143.1379

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی حساسیت برخی مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم به تنش خشکی در دو سال زراعی 94-1393 و 93-1392 به‌صورت کرت‌های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی ...  بیشتر
تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی لاین‌های تریتیکاله
تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی لاین‌های تریتیکاله

احمد نادری

دوره 39، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12060

چکیده
  به‌منظور ارزیابی لاین‌های تریتیکاله برای شرایط کم‌بازده، این تحقیق با 36 لاین تریتیکاله در قالب طرح آلفا لاتیس انجام شد. تعداد روز از سبز شدن تا برخی مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه و اجزاء آن تعیین گردید. ...  بیشتر