کلیدواژه‌ها = گلرنگ
تعداد مقالات: 6
4. اثر رژیم های آبیاری بر محتوی روغن، پرولین و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 105-117

عدنان کریمی؛ حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ موسی مسکرباشی


6. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-14

مصطفی علی نقی زاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی؛ اشکبوس دهداری؛ محمد عظیمی گندمانی