اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)
اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)

مهدی غفاری؛ ایرج توسلیان؛ مسعود خضری

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-96

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12452

چکیده
  مرکبات از پرمصرف‌ترین و مفیدترین میوه‌ها به شمار می‌آیند و تکثیر آن‌ها بیشتر از طریق پیوند بر روی پایه‌های مناسب مانند ترویر سیترنج انجام می‌گیرد.در درختان میوه القاء پلی‌پلوئیدی سبب تولید گیاهان ...  بیشتر
بررسی ریزازدیادی و اثر کلشی سین جهت القای درون شیشه‌ای پلوئیدی در گیاه نرگس (Narcissus tazetta)
بررسی ریزازدیادی و اثر کلشی سین جهت القای درون شیشه‌ای پلوئیدی در گیاه نرگس (Narcissus tazetta)

معصومه احمدی مجد؛ حسن ساری‌خانی؛ مهرداد چایی‌چی؛ عبدالکریم کاشی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 93-103

چکیده
  در این پژوهش ریزازدیادی نرگس گونهNarcissus tazettaبا کمک ریزنمونه‌های دوفلسی سوخ با استفاده از غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و پس از آن غلظت های 0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید ...  بیشتر