تأثیر زئولیت بر ماده خشک ریشه و خصوصیات عملکردی گندم در خاک‌های آلوده به سلاح‌های جنگی و شیمیایی
تأثیر زئولیت بر ماده خشک ریشه و خصوصیات عملکردی گندم در خاک‌های آلوده به سلاح‌های جنگی و شیمیایی

علی آزوغ؛ سید کیوان مرعشی؛ تیمور بابائی نژاد

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.13444

چکیده
  امروزه با توجه به اثرات نامطلوب جنگ در جهان و به کارگیری سلاح‌های نامتعارف و آلودگی محیط‌زیست و بر هم‌زدن روابط خاک و گیاه و از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت کشور و در نتیجه افزایش نیاز بیشتر به تولیدات ...  بیشتر
بررسی تأثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (Valeriana officinalis
بررسی تأثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (Valeriana officinalis

مجید عزیزی؛ سمیه میرمصطفائی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آروئی؛ فاطمه عروجعلیان

دوره 38، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/ppd.2015.11114

چکیده
  استفاده از کودهای آلی یکی از روشهای موثر درکشت ارگانیک گیاهان دارویی است که نقش بسزایی درتولید گیاهان دارویی دارد. هدف ازاین پژوهشبررسی اثرکوددامی و کمپوستزبالهشهریبر میزان رشد و نمو، ...  بیشتر