تأثیر فسفر و نیتروژن بر تولید ریشه‌های مویین در گیاه توتون (Nicotiana tobaccum) به‌عنوان یک گیاه مدل
تأثیر فسفر و نیتروژن بر تولید ریشه‌های مویین در گیاه توتون (Nicotiana tobaccum) به‌عنوان یک گیاه مدل

میترا خادمی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.26865.1641

چکیده
  چکیدهتولید ریشه مویین به کمک Agrobacterium rhizogenesیکی از مهم‌ترین روش‌های بیوتکنولوژی برای تولید متابولیت‌های ثانویه و پروتئین‌های نوترکیب است. یکی از چالش‌های مهم ریشه مویین، تولید کم زیست‌توده است. به ...  بیشتر