بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیارقند در ژنوتیپ های اتایپ چغندرقند برای کشت پائیزه
بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیارقند در ژنوتیپ های اتایپ چغندرقند برای کشت پائیزه

محسن نیازیان؛ اباذر رجبی؛ رضا امیری؛ محمد رضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 115-135

چکیده
  به منظور تعیین مهم ترین صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیارقند در ژرم پلاسم اتایپ منوژرم چغندرقند برای کشت پائیزه، تعداد 49 ژنوتیپ (اتایپ و نتاج هیبرید) در قالب طرح لاتیس سه گانه در 3 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات ...  بیشتر