ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( .Cichorium intybus L)
ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( .Cichorium intybus L)

فریده صدیقی دهکردی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 95-107

چکیده
  امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی وظهور دانه رست ها تحت شرایط متعارف و غیر متعارف بکار گرفته می شود. در همین راستا به منظور تعیین اثر بهترین ماده و زمان پرایمینگ بر صفات جوانه ...  بیشتر
تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا
تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

مهسا بالاورد؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور

دوره 35، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 103-115

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ترکیبات یونی بر روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا، آزمایشی گلدانی به صورت طرح کرت‌های خرد شده نواری در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، درمزرعه گروه زراعت و اصلاح نباتات ...  بیشتر
اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)
اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)

ایمان روزبهانی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ حسن حمدی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-11

چکیده
  نیشکر گیاهی گرمسیری و از خانواده غلات است که با وجود تحمل کم آن نسبت به سرما های زیر صفر، مانعی برای کاشت آن در مناطق نیمه‌گرمسیر وجود ندارد. به منظور بررسی روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده، آزمایشی ...  بیشتر
بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

روح الله آواره شیرازی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 91-101

چکیده
  به منظور مقایسه کاشت بذر و کاشت گیاهچه گندم (گیاهچه با سنین مختلف) در تاریخ‌های مختلف کاشت، آزمایشی مزرعه‌ای در سال زراعی1389- 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به صورت ...  بیشتر
اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ سعید برومندنسب

دوره 34، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 89-98

چکیده
  به‌منظور مطالعه‌ی اثرات روش‌های کاشت مختلف و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، این تحقیق به صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مزرعه ی آموزشی و ...  بیشتر
تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم
تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ مجید نبی‌پور؛ فواد مرادی؛ موسی مسکرباشی

دوره 34، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 39-52

چکیده
  حساس ترین شاخص برای بررسی وضعیت فیزیولوژیکی گیاه به ویژه تحت شرایط تنش، بررسی رفتار روزنه ها است. بر این اساس این تحقیق طی دو سال زراعی 85- 1384 و 86- 1385 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران ...  بیشتر