نویسنده = مجید نبی‌پور
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( .Cichorium intybus L)

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-107

فریده صدیقی دهکردی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی


2. تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-115

مهسا بالاورد؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور


3. اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

ایمان روزبهانی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ حسن حمدی


4. بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-101

روح الله آواره شیرازی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی


5. اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 89-98

علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ سعید برومندنسب


6. تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-52

حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ مجید نبی‌پور؛ فواد مرادی؛ موسی مسکرباشی