ضریب تاثیر 0.134 و با کیفیت Q2 در ارزیابی سال 1396 سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) و همچنین کسب رتبه A در ارزیابی همان سال سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ضریب تاثیر  0.134  و با کیفیت Q2  در ارزیابی سال 1396  سامانه نشریات علمی جهان اسلام  (ISC)  و  همچنین کسب رتبه A در ارزیابی همان سال سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ضریب تاثیر  0.134  و با کیفیت Q2  در ارزیابی سال 1396  سامانه نشریات علمی جهان اسلام  (ISC)  و  همچنین کسب رتبه A در ارزیابی همان سال سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)