اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا سیاهپوش

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

siahpooshatscu.ac.ir
061-3330011-19 Ext: 3049


siahpooshmr@gmail.com