اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب اله روشنفکر دزفولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

h.roshanfekratscu.ac.ir
061-33330011-19- Ext: 3046


hroshan2001@yahoo.com