اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

moalleminooratgmail.com
061-33330011-19 3082


moalleminoor@gmail.com