اعضای هیات تحریریه

 

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

plantproductionatscu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

moalleminooratgmail.com
061-33330011-19 3082


moalleminoor@gmail.com

سردبیر

دکتر موسی مسکرباشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

mmeskarbasheeatscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3043

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر عالم زاده انصاری

سبزی و صیفی دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ansari_natscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3084


alemzadeh_ansari@yahoo.com

دکتر حبیب اله روشنفکر دزفولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

h.roshanfekratscu.ac.ir
061-33330011-19- Ext: 3046


hroshan2001@yahoo.com

دکتر امیر آینه بند

اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

aynehbandatscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3042

دکتر محمد رضا سیاهپوش

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

siahpooshatscu.ac.ir
061-3330011-19 Ext: 3049


siahpooshmr@gmail.com

دکتر محمد محمودی سورستانی

گیاهان دارویی و معطر دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

m.mahmoodiatscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3083

دکتر محمد حسین دانشور

کشت بافت - بیوتکنولوژی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران

mhdaneshvar2004atyahoo.com
061-23224350

دکتر روح انگیز نادری

گیاهان زینتی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rnaderiatut.ac.ir
02632248721

دکتر فرزاد شریف زاده

علوم بذر دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sharifzatut.ac.ir

دکتر محمد رضا مرادی تلاوت

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moraditelavatatramin.ac.ir
061-36522425

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا چایی چی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دولتی پلی‌تکنیک کالیفرنیا، آمریکا

mrchaichiatcpp.edu

دکتر مسعود هاشمی

کشاورزی پایدار استاد، گروه مواد غذایی و کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

masoudatpsis.umass.edu

دکتر آنتونیو فرانته

گلکاری (گیاهان زینتی) دانشیار، گروه کشاورزی و علوم محیطی، دانشگاه میلان، ایتالیا

antonio.ferranteatunimi.it

ویراستار انگلیسی

دکتر علیرضا جلیلی فر

تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

a.jalilifaratscu.ac.ir

مدیر اجرایی

زهره پشم فروش

مشاوره مدیر اجرایی مجله

pashmforoush-zatscu.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه بهلول

محیط زیست صفحه آرا

plant.production95atscu.ac.ir


plant.production95@yahoo.com