دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، تابستان 1389 

علمی - پژوهشی

1. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

صفحه 1-14

مصطفی علی نقی زاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی؛ اشکبوس دهداری؛ محمد عظیمی گندمانی


2. تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

صفحه 15-31

اسفندیار فاتح؛ محمدرضا چایی چی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی اشرف جعفری؛ داریوش مظاهری


6. بررسی تنوع ژنتیکی مهم ترین ارقام نیشکر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

صفحه 75-86

محمد برات شوشتری؛ بهروز شیران؛ شهرام محمدی؛ سید عطاء الله سیادت


8. اثر دماهای نزدیک به دمای محیط بر قوه نامیه گرده خرما

صفحه 97-107

احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی ‌هشجین؛ سهام احمدی‌زاده