دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، پاییز 1391 
4. اثر محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزائ عملکرد دو هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

صفحه 41-54

میرمرتضی قاسمی؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند؛ محمدعلی ابوطالبیان