بر اساس نویسندگان

آ

 • آب شاهی، ملیحه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آذرکیش، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، گیاهان دارویی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آذرمی، رسول [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آرزومند، صمد [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تبریز
 • آرمندپیشه، امید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آروئی، حسین [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاوری دانشگاه فردسی مشهد
 • آزوغ، علی [1] دانشجوی کارشناسی زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • آسمانه، طهماسب [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
 • آفرینش، عزیز [1] دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • آقایی، خدیجه [1] کارشناس گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • آقایی، محمدجعفر [1] استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش غلات
 • آقا علیخانی، مجید [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • آینه بند، امیر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • آینه بند، امیر [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] استاد گروه زراعت اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • آینه بند، امیر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آواره شیرازی، روح الله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • ابراهیمی، ربابه [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • ابراهیمیان، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ابراهیمی پور بافقی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • ابوطالبی، عبدالحسین [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • ابوطالبیان، محمدعلی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • اثنی عشری، محمود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا
 • اثنی عشری، محمود [1] استاد گروه علوم باعبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • اثنی عشری، محمود [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اثنی عشری، محمود [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • احتشام نیا، عبداله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • احدی، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی، ایمان [1] دانشجوی دکتری زراعت ، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ایران
 • احمدی، جعفر [1] دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • احمدی، سارا [1] کارشناسی ارشد سبزیکاری،گروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • احمدی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • احمدی پور، صمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سابق علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • احمدپور، احمد [1] دانشجوی دکترا بخش علوم باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت
 • احمدی‌زاده، سهام [1] کارشناس تحقیقات موسسه تحقیقات موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
 • احمدی مجد، معصومه [1] سابق کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • احمد وند، گودرز [1] دانشیار گروه رزاعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • احمدوند، گودرز [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • اخضری، داود [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • ادهمی، ابراهیم [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه یاسوج
 • ادهمی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • ایران پاک، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گروه علوم باغبانی واحد علوم تحقیقات تهران
 • ارجی، عیسی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • ارجی، عیسی [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • ارجی، عیسی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • ارجی، عیسی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • ارجی، عیسی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • ارجی، عیسی [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • ارجی، عیسی [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • اردگانی، محمد رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • ارزانی، کاظم [1] استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • ارزانی، کاظم [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • ارزانی، کاظم [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • ارزانی، کاظم [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • ارزانش، محمد حسین [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • ارشادی، احمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ارشادی قره لر، بهمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • ایزدخواه شیشوان، موسی [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • استادیان بیدگلی، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد علوم و تکنولوژی بذر، گروه زراعت و اصلاح ‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • اسحاقی ثانی، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان
 • اسحق بیگی، علی [1] گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اسدی، ابوذر [1] دکتری اصلاح نباتات، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • اسدی قارنه، حسینعلی [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • اسدنژاد، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسدی نسب، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز Nafisehasadi@gmail.com
 • اسدی وفا، خلیل [1] دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • اسفندیاری، بهنام [1] دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسفندیاری، حکمت [1] مربی بخش گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
 • اسفندیاری بیات، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسکندری، فرخنده [1] کارشناسی ارشد، زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسلامی، سید وحید [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • اسیلان، کمال سادات [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] گروه تولید و ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار، گروه زراعت ‌و اصلاح ‌نباتات، دانشکده‌ کشاورزی، ‌دانشگاه ‌لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیل زاده، مجید [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • اسمعیلی، محسن [1] استادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • اشرف جعفری، علی [1] استاد یار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
 • اشرفی زاده، سید رضا [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول
 • اصغری، حمیدرضا [1] استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
 • اصغری، رضا [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • اصغری، محمدرضا [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • اصغری، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • اصغرزاده، احمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • اصغری زکریا، رسول [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصلاحی، محمدرضا [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • اصل مشتاقی، الهام [1] دانشجوی دکترای باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اطلسی پاک، وحید [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • اطلسی پاک، وحید [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
 • اعتمادی، نعمت اله [1] دانشیار علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اعلائی، میترا [1] گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • افتخاری، سید عبدالله [2] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • افتخاری، سید عبداله [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • افتخاری، سید عبداله [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • افکار، سهیلا [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • اقدسی، مهناز [1] عضو هیأت علمی گروه علوم گیاهی ، دانشکده زیست، دانشگاه گلستان
 • اقلیما، قاسم [1] دانش‌آموخته کشاورزی‌، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبری، غلامعلی [1] دانشیار زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
 • اکبرزاده، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • الباجی، محمد [1] استادیار سازمان آب و برق استان خوزستان
 • الفتی، جمالعلی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اله ویرن اوصالو، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری
 • ایمانی خواه، فرحناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پژوهشکده‌ی منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یاسوج
 • ایمانی زراعتکار، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • امیدی، مهیار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • امیری، رضا [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • امیری، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • امیری، محمد اسماعیل [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امیری، محمداسماعیل [1] گروه علوم باغبانی، دانشگده کشاورزی،دانشگاه زنجان
 • امیری، منوچهر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرج، ایران
 • امیری اوغان، حسن [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • امیری پریان، جعفر [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم - دانشکدة کشاورزی- دانشگاه بوعلی‌سینا- همدان
 • امیری چایجان، رضا [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم- دانشکدة کشاورزی- دانشگاه بوعلی‌سینا- همدان
 • امیری نژاد، علی اشرف [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
 • امینی، روح الله [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • امینیان، رقیه [1] استادیار، گروه زنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ‌(ره)، قزوین، ایران
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • امینی فرد، محمد حسین [1] گروه علوم باغبانی دانشگاه بیرجند
 • اندرزیان، بهرام [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
 • انصاری، محمدحسین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اوراضی زاده، محمد رضا [1] اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج
 • اورسجی، زینب [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس ، ایران
 • اورسجی، زینب [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • اولیایی، حمید رضا [1] عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • اولیایی، حمیدرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

ب

 • بابایی، آرش [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • بابالار، مصباح [1] مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران کرج
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • بابائی نژاد، تیمور [1] استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بیات، سمیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • بیات، فرشته [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • بازگیر، سعید [1] استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل [1] استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • باقری، عبدالرضا [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، عبدالرضا [1] عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و بِه‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • باقری، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • باقری، واحد [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • بالاپور، زیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس‌، گنبد کاووس، ایران
 • بالاورد، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بحرانی، محمد جعفر [1] استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بحرانی، محمدجعفر [1] استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بحرینی، معصومه [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
 • بختیاری، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی‌، ایران
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، ئتنشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • بدخشان، هدیه [1] گروه زراعت دانشگاه کردستان
 • بدوی، هدیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بذرکار خطیبانی، لیلا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه زابل، ایران
 • برات شوشتری، محمد [1] دانشجو سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
 • برادران فیروزآبادی، مهدی [1] استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
 • براری تاری، داود [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • برزگر، محسن [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • برزگری، محمد [1] هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول
 • برمه، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برنوسی، ایرج [1] گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
 • برومند نسب، سعید [1] استاد، دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومندنسب، سعید [1] استاد آبیاری زهکشی دانشکدهی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیستی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بستامی، اسما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • بلوچی، حمید رضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح ‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • بلوچی، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • بلوچی، حمیدرضا [1] اعضاء هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • بلوچی، حمیدرضا [1] نویسنده مسؤول: استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • بهاری، بابک [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • بهدانی، محمد علی [1] استادیار دانشکده‌ی کشاورزی بیرجند
 • بهرامی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • بهروزی، محمود [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی- مخاطرات محیطی، گروه علوم محیطی، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • بهزادی، یعقوب [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • بی همتا، محمد رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

پ

 • پاتیرانا، رانجیت [1] سرپرست گروه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات گیاه و غذا، مرکز پالمراستون نورث، نیوزلند
 • پارسامنش، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نیاتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] دانشیار، بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تبریز
 • پاک کیش، زهرا [1] دانشیار، پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پاک نیت، حسن [1] دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • پایمرد، فرزانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • پیامنی، رضوان [1] دانشگاه رازی
 • پدرام، عادل [1] مربی، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • پیرایش، عادل [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • پرکاسی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی‌، گروه باغبانی‌، دانشکده کشاورزی‌، واحدجیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • پرویزی، خسرو [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • پروین، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • پزشکپور، پیام [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • پسندی صومعه‌سفلی، مختار [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • پوربیرامی هیر، یونس [1] فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • پورحسینی، سیدحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورداد، سید سعید [1] استادیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
 • پوررضا، جعفر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
 • پوررضا، جعفر [1] استادیار، گروه کشاورزی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
 • پورسیدی، شهرام [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پورسیدی، شهرام [1] دانشیار بخش بیوتکنولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پور عیسی، منا [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پور عسکری، امید [1] .
 • پورقاسمی، داریوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • پورقاسمی، داریوش [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پورمحمد، علیرضا [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
 • پور ممبینی، صفدر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پوستینی، کاظم [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ت

 • تاج بخش، مهدی [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • تاج بخش شیشوان، مهدی [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • تبار، رمضانعلی [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • تدین، علی [1] استادیار گروه زراعت مهندسی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمود رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • تدین، محمودرضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ترابی، بنیامین [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ترابی، مسعود [1] استادیار پژوهشی/بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان.سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان،
 • تراهی، عزیز [1] دانشجوی دکتری اصلاح و فیزیولوژی درختان میوه، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • تراهی، عزیز [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما (ام التمیر)
 • تراهی، عزیز [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
 • تراهی، عزیز [1] عضو هیات علمی مؤسسه‌ی تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
 • تفنگ ساز پور، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تفنگ سازپور، راضیه [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • تقی پور، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • تقی زاده، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
 • تقی زاده، مینا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • تقی زاده، مینا [1] استادیار، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • تهرانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تهرانی فر، علی [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تهرانی فر، علی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • توبه، احمد [1] استادیار شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توپچی‌زاده تبریزیان، سحر [1] دانشجوی دکتری باغبانی میوه‌کاری دانشکده کشارزی، دانشگاه تبریز
 • توسلیان، ایرج [1] استادیار، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • توکل افشاری، رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • توکلی ‌هشجین، تیمور [1] استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • توللی، وحید [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ث

ج

چ

 • چاپارزاده، نادر [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • چایی چی، محمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • چایی‌چی، مهرداد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • چگاه، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چمنی، اسماعیل [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • چمنی، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • چمنی، اسماعیل [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • چهرازی، مهرانگیز [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • چهرازی، مهرانگیز [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • چهرازی، مهرانگیز [1] دانشگاه شهید چمران
 • چهرازی، مهرانگیز [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چهرازی، مهرانگیز [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چهرازی، مهرانگیز [2] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چوکان، رجب [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • چوگان، رجب [1] دانشیار، موسسة تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر،کرج

ح

 • حاجی امیری، ابوالمحسن [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • حاجی امیری، ابوالمحسن [1] مربی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • حاجی امیری، ابوالمحسن [1] مربی پژوهشی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • حاجی تقی لو، رامین [1] کارشناس ارشد وگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حاجی‌تقی‌لو، رامین [1] کارشناس‌ارشد باغبانی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حاجی‌تقی‌لو، رامین [1] کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • حاجی‌تقی‌لو، رامین [1] کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حاج‌حسنی، مریم [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • حاجی علی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • حاجی لو، جعفر [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • حاجی لو، جعفر [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
 • حاجی لو، جعفر [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • حاجی‌لو، جعفر [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • حاجی ور، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حبیبی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • حبیبی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهوااز
 • حبیبی، قادر [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، ایران
 • حبیب زاده، فرهاد [1] استادیار گروه تولید و اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین
 • حدادی نژاد، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حدادی نژاد، مهدی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • حیدری، حسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی
 • حیدری، حسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حیدری، حسن [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حیدری، غلامرضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • حیدری، مختار [1] استادیار، دانشگاه کشاروزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • حیدری، مختار [2] استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • حیدری، مختار [1] استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • حیدری، مختار [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حیدری، مختار [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حیدری، مختار [1] استادیار باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • حیدری، مختار [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • حیدری، مختار [1] استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حیدری، مختار [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • حیدری سلطان آبادی، محسن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • حیدری شریف آباد، حسین [1] دانشیار مؤسسه‌ی تحقیقات ثبت،کنترل و گواهی بذر و نهال
 • حسیبی، پیمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حسیبی، پیمان [1] : استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسیبی، پیمان [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکد کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • حسیبی، پیمان [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسنی، عباس [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسنی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسنی، محمد اسماعیل [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • حسنی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • حسینی، بهمن [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، حبیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حسینی، زهرا سادات [1] کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران
 • حسینی، سید محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسینی، سیده زهرا [1] مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • حسینی، فاطمه [1] دانش آموخته‌کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی، فرح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان،
 • حسینی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حسن پناه، داود [1] استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • حسن پور، بهروز [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران
 • حسن پور، حمید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسن پور اقدم، محمد باقر [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • حسینی چاشتری، مریم [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسینی درویشانی، سیده صغری [1] فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • حسین زاده، افشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسین زاده، عباس [1] گروه گیاهپزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد [1] محقق، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب
 • حسینی سرقین، سیاوش [1] عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه
 • حسینی قیداری، فرشته [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران
 • حسنلو، طاهره [1] استادیار بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • حسینی مقدم، حسین [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران
 • حسینی ملا، سیدمحمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • حسن نژاد، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسنوند، عارفه [1] مربی دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد
 • حقانیان، ثریا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حکیمی، لیلا [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • حکم آبادی، حسین [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، شاهرود، ایران
 • حکم آبادی، هاجر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حکیم زاده اردکانی، محمدعلی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • حمدی، حسن [1] پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات نیشکر خوزستان
 • حمدی، حسن [1] عضو موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر اهواز
 • حمید، رسمیه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حمیدی، حسن [2] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حمیدی، حسن [1] محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • حمیدی، حسن [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حمیداوغلی، یوسف [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

خ

 • خادمی، ​اورنگ [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • خادمی، میترا [1] گروه تولید و ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • خارا، جلیل [1] عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه
 • خیاط، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاکیزاد، غلامرضا [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • خالقی، اسماعیل [1] مربی گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خالقی، اسمعیل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • خالقی، اسمعیل [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خالقی، اسمعیل [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خالقی، اسمعیل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • خالقی، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خالقی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
 • خاوازی، کاظم [1] استادیار گروه بیولوژی خاک، مؤسسه تحقیقات آب و خاک کرج
 • خاوازی، کاظم [1] استاد گروه بیولوژی خاک، مؤسسه تحقیقات آب‌وخاک کرج
 • خاوری خراسانی، سعید [2] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • خدایاری، حامد [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • خدادادی، محسن [1] استادیار پژوهش مؤسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج
 • خدیوی، علی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • خرازی، سیده مهدیه [1] استادیار پژوهشی، گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خرسندی، علی رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • خرم، فرشته [1] دانشجوی دکترا بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • خرمیان، محمد [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی مهندسی وکشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • خرمی وفا، محمود [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • خزایی‌پول، یزدان قلی [1] کارشناس ارشد، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس (محقق کیوی)
 • خزائی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • خسروابادی، حسیبن [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خضری، مسعود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خلفی، محمد [1] کارشناس ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • خلیل خلیلی، الناز [1] گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • خلیل مقدم، بیژن [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • خندان ده ارباب، سکینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خواجه حسینی، ساره [2] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان ، ایران
 • خواجوی، تاج محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف‌های ‌هرز، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشگاه شهید باهنر
 • خوشبخت، مهرانگیز [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خوشحال سرمست، مصطفی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

د

ذ

 • ذاکرین، حمیدرضا [1] استادیار، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • ذوالفقاری، مریم [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ر

 • راحمی، مجید [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • راحمی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • راحمی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شیراز
 • رازی، میترا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،
 • رازقی یدک، لیلا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رافضی، رامین [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • راهخدایی، اسماعیل [1] اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، افراسیاب [1] ستادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهنما، عبدالامیر [1] دانشیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
 • راهنما، عبدالامیر [1] استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 • راهنما، عبدالامیر [1] استادیار، موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
 • راوری، ذبیح اله [1] عضو هیات مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • ربی انگورانی، حسین [1] کارشناس ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • ربیعی، بابک [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، محمد [1] مربی موسسه تحقیقات برنج کشور
 • ربیعی، محمد [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران
 • ربیعی، محمد [1] موسسه تحقیقات برنج کشور، بخش اصلاح و تهیه بذر، رشت، ایران
 • ربیعی، ولی [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • ربیع زاده، علی رضا [1] کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • رجالی، فرهاد [1] استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، کرج
 • رجبی، اباذر [1] اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج
 • رجبی، رحمان [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
 • رجبی معماری، حمید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی معماری، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • رحیمی، احسان [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
 • رحیمی، اصغر [1] استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • رحیمی، اصغر [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • رحیمی، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • رحیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمتی، میترا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رزاقی، مجید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
 • رستگار، سمیه [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • رستگار، سمیه [1] دانشجوی سابق دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • رستگار، سمیه [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان
 • رستمی، مجید [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رسولی، موسی [2] دانشیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رسولی پیروزیان، راحله [2] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رشیدی‌منفرد، سجاد [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • رشنو نژاد، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رشودی، زهرا [1] کارشناس ارشد ، گروه باغبانی، گرایش گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • رضایی، آیت اله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • رضایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاروزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رضادوست، حسن [1] استادیار، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضازاده، ابراهیم [1] کارشناس گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • رضازاده کته سری، ابراهیم [1] کارشناس ارشدگروه باغبانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا [1] دانش آموخته ی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • رضائی، عبدالحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و فناوری بذر، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • رضائی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • رضوی، سید علیرضا [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رضوی، فرهنگ [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رفیعی، آرزو [1] دانشگاه ولی عصر
 • رمضانی، زهرا [1] دانشیار گروه شیمی داوریی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
 • رمضانی، مهدی [1] دانش آموخته ی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • رمضانیان، اصغر [1] استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رمضان پور، سیده ساناز [1] دانشیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رنجی، حسین [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • رنجبر، پریسا [1] کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، واحد مهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • رهنمون، حمید [1] استادیار علوم باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • رهنمون فر، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • روزبان، محمودرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • روزبهانی، ایمان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روستا، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رفسنجان
 • روستایی، پروانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • روشنفکر، حبیب اله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب الله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب‌الله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب اله [1] دانشجوی سابق دکتری و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب اله [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روشنفکر دزفولی، حبیب اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رئیسی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

ز

 • زارع، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس
 • زارع، ناصر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارعی، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زارعی، ژاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زارعی، عبدالکریم [1] دانشگاه جهرم
 • زارعی، لولاو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • زارعی، مهدی [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زارع بوانی، محمد رضا [1] عضو هیئت علمی
 • زارع رشنودی، نسیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زارع مهرجردی، محبوبه [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شیروان
 • زارع نهندی، فریبرز [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • زاهدی، بهمن [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • زاهدی، بهمن [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • زاهدی، بهمن [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زاهدی، علی اکبر [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • زاهدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زرین، سیده مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • زرین‌بال، محمد [2] مربی بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • زعفریان، فائزه [1] گروه راعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • زینالی خانقاه، حسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زینانلو، علی اصغر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • زند، اسکندر [1] دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • زندی، پیمان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان،گروه زراعت ، تاکستان، ایران
 • زنده‌دل ثابت، مهرناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • زیودار، شهره [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

س

 • سابکی، ابراهیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر
 • ساجدی، محسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سادات عمادی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکد کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • سیادت، سید عطاء الله [1] استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • سیادت، سید عطاءالله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطاء اله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطاء اله [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطاء اله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطاء اله [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • سیادت، سید عطااله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • سیادت، سید عطااله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطااله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • سیاری، محمد [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سیاری، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • سیاری، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سیاری، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سیاری، محمد حسن [1] دانشیار، گروه علوم خاک و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ساری خانی، حسن [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ساری‌خانی، حسن [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • ساری‌خانی، حسن [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ساسانی، شهریار [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • ساعی آهق، حسن [1] دانشجوی دکتری میوه‌کاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سیاهپوش، امیر [1] استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، گروه فارماکوگنزی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • سیاهپوش، امیر [1] استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 • سیاهپوش، امیر [1] دکترای فارماکوگنوزی و استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور
 • سیاهپوش، عبدالرضا [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • سیاهپوش، محمد رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سیاهپوش، محمد رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سیاهپوش، محمد رضا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سیاهمرگویی، آسیه [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیاه منصور، شیوا [1] دانشجوی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده‌ کشاورزی، ‌دانشگاه ‌لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • سبزعلیان، محمدرضا [1] استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سپهری، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سپهری، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • سپهری، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سپهوند، عرفان [1] کارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • سید احمدی، عبدالرضا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • سیدقاسمی، سیده الهام [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رامسر، ایران
 • سید نژاد، سید منصور [1] دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سید نژاد، سید منصور [1] استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سیدنژاد، سید منصور [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سرخی، بهزاد [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • سرخه، کریم [1] استادیار، گروه زارعت و اصلاح و نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سرخه، کریم [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سرخه، محمد [1] گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سرسیفی، محمد [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • سیرویی‌نژاد، بهناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سعادتخواه، حسن [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • سعیدی، کرامت الله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سیفی، اسماعیل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیفی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سفالیان، امید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سفید کن، فاطمه [1] استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کرج
 • سیف زاده، سعید [1] استادیار، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • سلاجقه، فاطمه [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • سلامی، سید علیرضا [1] دانشگاه تهران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطان زاده شوشتری، مژگان [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • سلطانی قرالر، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • سلگی، موسی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • سلگی، موسی [1] استادیار، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • سمیعی، لیلا [1] استادیار، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سنبلی، علی [1] دانشیار، گروه بیولوژی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سهرابی، یوسف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج
 • سهرابی، یوسف [1] عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
 • سودائی زاده، حمید [1] هیئت علمی دانشگاه یزد
 • سوری، محمد کاظم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سوری، محمد کاظم [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • سوری، محمد کاظم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • سی و سه مرده، عادل [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج

ش

 • شایان، سهیلا [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شبانی، لیلا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شجاع، طیبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • شیران، بهروز [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیرانی راد، امیرحسین [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران
 • شریعت، آناهیتا [1] کارشناس ارشد مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • شرفی، یاور [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران
 • شرفی، یاور [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شریفی، احمد [1] استادیار پژوهشی، گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • شریفی، احمد [2] عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 • شریفی، پریسا [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شریفی، پیمان [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • شریفی، حمید [1] عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
 • شریفی، روح الله [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شریفی، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شریفانی، محمد مهدی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفانی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم [1] استاد یار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
 • شریف منش، داریوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی-سبزی‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شیرمردی، مصطفی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 • شیرمردی، مصطفی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد
 • شفائی عباس آباد، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • شفیعی، نرگس [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شکراله فام، صبا [1] کارشناس ارشد میوه کاری، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شکوهی، دانیال [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شمس، سمیه [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان،
 • شمس الدین سعید، محدثه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شمشیری، محمدحسین [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • شمشیری، محمدحسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • شمشیری، محمدحسین [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان رفسنجان، ایران
 • شمیلی، منصوره [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان
 • شمیلی، منصوره [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان
 • شهبازی، احسان [1] گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه شهرکرد
 • شهبازی، حسنعلی [1] مربی، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شهبازی، شهرزاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شهریاری، فرج الله [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شور، محمود [1] استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شور، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شور، محمود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شورآبادی، اسماء [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • شوشی دزفولی، احمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

ص

 • صادقی، امید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • صادق پور، فهیمه [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • صالحی، حسن [1] استاد، گلکاری و گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز‌، شیراز، ایران
 • صالحی، عبدالحسین [1] کارشناس ارشد و معاون بهره برداری آبفای یاسوج
 • صالحی، فرود [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • صالحی، مسلم [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی و فضای سبز، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی سلمی، محمدرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • صالح‌نیا، علی‌نظر [1] داروساز و مدیرعامل شرکت داروسازی خرمان خرم‌آباد
 • صباغ زاده، فرزاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • صباغ نیا، ناصر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • صباغ‌نیا، ناصر [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صیدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • صیدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • صیدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • صیدی، مهدی [1] دانشگاه ایلام گروه باغبانی
 • صداقتی، زهرا [1] گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • صداقت حور، شهرام [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد رشت
 • صداقت‌کیش، زهره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، رشته ی باغبانی، گرایش میوه کاری دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،
 • صدرزاده، محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صدیقی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • صدیقی دهکردی، فریده [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • صدیقی دهکردی، فریده [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صدیقی دهکردی، فریده [1] مربی گروه باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صفاری، وحید رضا [1] دانشیار پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صفی پور، سیروس [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • صفری، کیانوش [1] کارشناس تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • صفری، مرضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • صمدی، بصیر [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران

ط

 • طاطاری، شهناز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • طالعی، داریوش [1] استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طاهری، قدیر [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
 • طاهری، مدینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • طاهرخانی، آناهیتا [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
 • طاهرنژاد، زهرا [1] دانش‌آموخته دکتری ژنتیک بیومتری، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد ، ایران
 • طرفی، وفا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه شهرکرد
 • طلائی، علیرضا [1] استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • طلائی، علیرضا [1] استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران
 • طه، جسیم [1] دانشگاه تبریز
 • طهماسبی، فرانک [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز

ظ

ع

 • عابدی، بهرام [1] استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عابدینی، معصومه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار ، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکد کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • عامریان، معصومه [1] هیئت علمی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی
 • عبادی، علی اکبر [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور
 • عبادوز، غلامرضا [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • عبادوز، غلامرضا [1] : مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی خوزستان
 • عبادوز، غلامرضا [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • عباسی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • عباسی، معصومه [1] کارشناس جهاد کشاورزی هرمزگان
 • عباسپور، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عباسی فر، احمدرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 • عباسی کجانی، ابوالقاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ،ملاثانی
 • عباس کوهپایگانی، جهانگیر [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • عبدالشاهی، روح اله [1] دانشیار، بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • عبداللهی، محمد رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • عبداللهی، محمدرضا [1] دانشیار اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عبداللهی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران
 • عبداللهی، محمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • عبداله زارع، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • عبدلی، لیلا [1] مربی گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • عبدلی، محمد [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • عیدی کهنکی، مصطفی [1] دانش آموخته ی گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عیدی کهنکی، مصطفی [1] ندارم
 • عراقی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرب، صفیه [1] کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شاهرود
 • عرب، غلامحسین [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران
 • عرفانی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عرفانی مقدم، جواد [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عروجعلیان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • عزیزی، الهام [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد
 • عزیزی، ضرغام [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • عزیزی، غلامرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • عزیزی، فرحناز [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عسگریان، زهرا سادات [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عشقی، سعید [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شیراز
 • عصاره، علی [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • عطار، شادی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عطایی سماق، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و آگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • عظیمی، عبدالرضا [1] سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
 • عظیمی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران
 • عظیمی، محمدحسین [1] استادیار، گروه ژنتیک و به‌نژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران
 • عظیم زاده، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عظیمی گندمانی، محمد [1] دانشگاه پیام نور واحد گندمان
 • عظیمی گندمانی، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج
 • عظیمی گندمانی، محمد [1] مربی آموزشی، گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • عقیقی، سونیا [1] استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • عقیقی شاهوردی، مهدی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • علایی، حسین [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رفسنجان
 • علایی، حسین [1] دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ، رفسنجان، ایران
 • علایی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجا
 • علی‌حوری، مجید [1] عضو هیات علمی مؤسسه‌ی تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
 • علیزاده، آرزو [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • علیزاده، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • علیزاده، بهرام [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • علیزاده، بهرام [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • علیزاده، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • علیزاده، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علیزاده اجیرلو، سعداله [1] دانشیار، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • علیلو، علی‌اصغر [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
 • علمائی، محسن [1] استادیار پژوهشی گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی نیائی فرد، ساسان [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی نقی زاده، مصطفی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج
 • علی نقی زاده، مصطفی [1] مربی آموزشی، گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • علوی متین، سید محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عینی نرگسه، حامد [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عیوضی، علیرضا [1] دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

غ

 • غفاری، حمیده [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • غفاری، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی، گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
 • غفاری، مهدی [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • غفاری، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • غفاریان مقرب، محمد هادی [1] دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • غلامی، حجت اله [1] کارشناس ارشد حشره‌شناسی، فروشگاه توزیع نهادهای کشاورزی سرپل‌ذهاب، کرمانشاه، ایران
 • غلامی، رحمت اله [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • غلامی، رحمت اله [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • غلامی، منصور [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • غلامی، منصور [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا
 • غلامی، مهران [1] بخش تحقیقات زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • غلامیان، ماندانا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • غلام نژاد، جلال [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • غلام نژاد، جلال [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 • غنی، عسکر [1] 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • غنی، عسگر [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ف

 • فاتح، اسفندیار [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [2] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • فاتح، اسفندیار [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] دانشیار گروه زراعت اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فاتح، اسفندیار [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • فاتحی، فؤاد [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • فاضلی، آرش [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • فاضلی نسب، بهمن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران
 • فتاحی، محمد [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فتاحی مقدم، محمد رضا [1] دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • فتاحی مقدم، محمدرضا [1] دانشیار گروه باغبانی دانشگاه تهران
 • فتاحی‌مقدم، جواد [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • فتاحی‌مقدم، جواد [1] دانشیار پژوهشی، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • فتحی، اسدالله [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • فتحی، رقیه [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت الله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • فتحی، قدرت اله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت اله [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت اله [1] استاد دانشگاه کشاروزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحی، قدرت اله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فتحعلی پور، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران
 • فتوحی، فربد [1] دانشیار، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فخاری، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاروزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • فخرایی لاهیجی، مهشید [1] مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش سبزی و صیفی
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • فرجی، هوشنگ [1] اعضاء هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز [1] استاد
 • فرحبخش، حسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • فرح دهر، فاطمه [1] زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران و کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور
 • فرخزاد، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • فریدونی، محمدجواد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فرزانه، محسن [1] استادیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرزانه، معصومه [1] استادیار فیزیولوژی علف های هرز گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فرزانه، معصومه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فرسرایی، سارا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • فرهادی، علی [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • فرهمند، همایون [1] استادیار پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • فرهمند، همایون [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرهودی، روزبه [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • فرهودی، نجمه [1] دانش‌آموخته ارشد گیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • فرومدی، ناصر [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • فیض، رحمان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • فیفایی، رضا [1] استادیار پژوهشی، گروه ژنتیک و به‌نژادی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • فلاح، سیف اله [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سیف‌اله [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، هرمز [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • فلاحتی عنبران، محسن [1] استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فلاحتی‌عنبران، محسن [1] استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران
 • فلاح معافی، سکینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فلاح هکی، محمدحسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • فنودی، فرزاد [1] گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان ، دامغان، ایران.

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی [1] عضو هیات علمی گروه علوم خاک- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قادری، اردشیر [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • قادری، ناصر [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و مرکز پژوهشی به‌نژادی و به‌زراعی توت‌فرنگی، دانشگاه کردستان‌، سنندج، ایران
 • قادری، نگار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمی، کامران [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قاسمی، کامران [1] هیات علمی گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قاسمی، میرمرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • قاسمی‌پیربلوطی، عبدالله [1] دانشیار، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • قاسم جوکار، نسترن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قاسمی قهساره، مسعود [1] دانشجوی دکتری گیاهان زینتی بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قاسمی گلعذانی، کاظم [1] گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • قاسمی مهام، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • قاسم نژاد، عظیم [1] عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قائم مقامی، سیده ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • قبادیان، برات [1] دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قجاوند، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
 • قربانی، بهاره [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد شهید باهنر کرمان و دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشگاه ارومیه
 • قرخلو، جاوید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قرینه، محمد حسین [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قرینه، محمدحسین [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قسمتی، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قیطولی، مجید [1] کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • قلی زاده، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • قلمباز، سیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • قلی نژاد، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قنبری، فریبرز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • قنبری، فردین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • قوهستانی، ابوذر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

ک

 • کابوسی، کامی [1] دانشیار گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • کایدنظامی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • کاراپتیان، ژیرایر [1] عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه
 • کارگر، محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • کاشی، عبدالکریم [1] استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کاشانی، علی [1] استاد بازنشسته گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کاظمی، الهه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • کاظمی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاظمی، نوشین [1] پژوهشگر، پژوهشکده میوه هی معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 • کاظمی تبار، سید کمال [1] گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کاظمینی، سید عبدالرضا [1] استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • کامیاب، فرشته [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی‌، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • کامکار، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 • کیانی، شهرام [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • کیانی، غفار [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کیانی، غفار [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کیانی، غفار [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کیانی، غفار [1] گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کیانی، مجیدرضا [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • کانونی، همایون [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
 • کاوسی، بیژن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • کاوه، حامد [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • کاوه، حامد [1] عضو هیت علمی/ گروه تولیدات گیاهی / دانشگاه تربت حیدریه
 • کیخا آخر، فاطمه [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • کیخا آخر، فاطمه [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • کربلایی خیاوی، حسین [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • کرمی، افشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کرمی، ثریا [1] عضو هیأت علمی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه پیام نور ، ص.پ. 3697-19395 تهران.
 • کریمی، حمیدرضا [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • کریمی، روح الله [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • کریمی، سهیل [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی، عدنان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کریمی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کریمیان، نجفعلی [1] استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • کرمانی، فرشته [1] کارشناس ارشد، شرکت های شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی
 • کریمیان فریمان، زهرا [1] دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کریم زاده، رحمت الله [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران
 • کرمی زاده، فاطمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور اصفهان
 • کریم زاده اصل، خلیل [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کریم مجنی، حسن [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کلیایی، امیرعلی [1] کارشناس ارشد زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
 • کلاته جاری، سپیده [1] استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • کلاته جاری، سپیده [1] استادیار گروه علوم باغبانی واحد علوم تحقیقات تهران
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • کلانتر احمدی، سید احمد [2] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
 • کلهر، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 • کلوندی، رمضان [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • کمالی، مریم [1] دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی زاده، مجاهد [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم
 • کمائی، حسین [1] مدرس دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری دانشگاه خرم آباد
 • کهریزی، دانیال [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کهن مو، محمد امین [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • کوچک زاده، احمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • کوشش صبا، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • کوشش صبا، محمود [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

گ

 • گرامی، ابوالقاسم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • گرامی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گردکانه، محمد [1] 1- بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • گردکانه، محمد [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • گیلانی، عبد العلی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز
 • گیلانی، عبدالعلی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گل‌پرور، احمدرضا [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلستانی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پس از برداشت، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • گل شکوه، عبدالحسین [1] کارشناس ارشد زراعت و مدرس تربیت معلم
 • گنجی مقدم، ابرهیم [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • گودرزی، علی [1] کارشناس ارشد جهاد کشاورزی ممسنی
 • گودرزی، فرزاد [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • گودرزی، فرزاد [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گورویی، آرام [1] دانشجوی دکتری زراعت‏، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گوهری، معصومه [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

ل

 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا [1] گروه پژوهشی کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • لرکی، ساره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده‌کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لطفی، حجت اله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لطفی جلال آبادی، امین [1] استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • لطفی جلال آبادی، امین [2] دانشجوی دوره دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • لطفی جلال آبادی، امین [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • لک، شهرام [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • لک، شهرام [1] استاد، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • لک زاده، ایرج [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان اهواز
 • لک زاه، ایرج [1] کارشناس ارشد زراعت، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

م

 • مامقانی، رضا [1] استاد بازنشسته گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مامقانی، رضا [1] استاد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • مامقانی، رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • مجاب قصرالدشتی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • مجتبایی زمانی، مهرو [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مجیدی، محمد مهدی [1] استادیار اصلاح نباتات - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مجیدیان، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مجیدیان، مجید [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • مجیدیان، مجید [1] استادیار زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • مجیدی هروان، اسلام [1] استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
 • مجنون حسینی، ناصر [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محبی، عبدالحمید [1] اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
 • محب الدینی، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محب الدینی، مهدی [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • محسنی، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، بجنورد، ایران
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسنی آذر، مهدی [1] کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • محلوجی، مهرداد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • محمدی، امیرعلی [1] دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • محمدی، جعفر [1] استاد بازنشسته دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاداسلامی ابهر
 • محمدی، رضا [1] عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • محمدی، شهرام [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
 • محمدی، علیا [1] کارشناس ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • محمدی، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • محمدی، میثم [1] گروه باغبانی دانشگاه زنجان
 • محمدی، محتشم [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران
 • محمدی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
 • محمدی، هدی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • محمدیان، رحیم [1] دانشیار ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • محمدباقری، لیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • محمدخانی، نیر [1] استادیار، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • محمد زاده مقدم، نجمه [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • محمدی نژاد، شادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا
 • محمدی نژاد، قاسم [1] دانشیار، گروه ژنتیک و اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • محمدی نژاد، قاسم [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمدنژاد، یونس [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • محمدوند، المیرا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محمودی، سید باقر [1] دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • محمودی سورستانی، محمد [1] استادیار، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمودی سورستانی، محمد [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمودی سورستانی، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکد کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمودی سورستانی، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مختاریان، علی [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
 • مختاری‌فر، خدیجه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مختصی بیدگلی، علی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مدرسی، محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مدنی، بابک [1] دانش‌آموخته دکتری علوم باغبانی، گروه علوم زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پوترا مالزی، سلانگور، مالزی و استادیار مرکز تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری، هرمزگان، ایران
 • میری، سیدمهدی [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • میری، سیده [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • میرابی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سابق گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • میر‌آخورلی، عباس [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • مرادی، رضا [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • مرادی، روح اله [1] هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
 • مرادی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • مرادی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • مرادی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مرادی، فواد [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
 • مرادی، نوازاله [1] کارشناس گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • مرادیان، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی و به‌نژادی، ، گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • مرادی پور، فاطمه [1] دانش‌آموخته دکتری علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • مرادی تلاوت، محمد رضا [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.
 • مرادی سراب‌شلی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مرادی نژاد، فرید [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز‌، اهواز ایران
 • مرتضوی، سید محمد حسن [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمدحسن [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمدحسن [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید محمدحسن [1] استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرتضوی، سید نجم الدین [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • مرتضوی، سید نجم الدین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • میرجلیلی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • میرجلیلی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مردی، محسن [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • مرید، عبدالرحمن [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
 • مردان‌ زاده، داود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • میر‌دهقان، سیدحسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • میردهقان، سید حسین [2] دانشگاه ولی عصر (عج)
 • میرزایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • میرزاجانی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • میرزاشاهی، کامران [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
 • میرزاعلیان دستجردی، عبدالمجید [1] مربی گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • میرشکاری، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • میرعبدالباقی، میترا [1] عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری، موسسه باغبانی
 • میر عبدالحق هزاوه ای، اکبر [1] کارشناس زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک
 • مرعشی، حسن [1] عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و بِه‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مرعشی، سید کیوان [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • میرفتاحی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میرلوحی، آقا فخر [1] استاد اصلاح نباتات - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • میرمصطفائی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مریوانی، فرزاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان‌، سنندج، ایران
 • مزرتی، النا [1] محقق گروه پروتئومیکس موسسه CNR فلورانس ایتالیا
 • مزرعه، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی‏، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مستعان، احمد [1] دانشجوی دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
 • مستعلی زاده، باقر [1] کارشناسی ارشد رشته مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
 • مستوفی، یونس [1] دانشیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مسعود سینکی، جعفر [1] گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان ، دامغان، ایران
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [3] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [3] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسکرباشی، موسی [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مشایخی، کامبیز [2] گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مشتاقی، نسرین [1] عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و بِه‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشفق، دین محمد [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مصدقی، محمد رضا [1] دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مصطفوی راد، معرفت [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • مصطفوی‌راد، معرفت [1] دانشجوی دکتری رشته زراعت دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک
 • مطلبی آذر، علیرضا [1] دانشیار‌، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مظاهری، داریوش [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مظاهری لقب، حجت الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مظفری، جواد [1] مجریان بخش ژنتیک مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در استان‌های ایران
 • مظفری، علی اکبر [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • مظفری، علی‌اکبر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کردستان
 • معالی امیری، رضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • معتمدی، حسین [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز‌ و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، دانشگاه شهید چمران اهواز‌، اهواز، ایران
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معصومی اصل، اسد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • معصوم پور، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • معصومی گودرزی، مرجان [1] گروه باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • معلای مزرعی، ثریا [1] علوم باغباتی، کشاورزی، شهید چمران، اهواز، ایران
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهوا
 • معلمی، نوراله [2] استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • معلمی، نوراله [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معلمی، نوراله [1] دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معینی، احمد [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات بیوتکنولوژی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • معنوی فرد، مریم [1] کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی
 • مفاخری، سودابه [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • مفید، محمد رضا [1] استادیار گروه بیوشیمی ، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مقدس‌زاده، مینا [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقدم، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقدم واحد، محمد [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • مقیمی پور، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگرو ه علوم باغبانی دانشکد کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ملاشاهی، مهدی [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوس، گنبد کاوس، ایران
 • ملکشاهی، فرنوش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت مدرس
 • ملکی لجایر، حسن [1] فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • ملکوتی، محمد جعفر [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • ممیوند، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و آگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • مینایی، سعید [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • منصوری‌فر، سیروس [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • مهتدی، احمد [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
 • مهدی‌پور، عبدالناصر [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • مهدی خانلو، خسرو [1] .
 • مهرشاد، بهزاد [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سیناهمدان
 • موحدی، زهرا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • موحدی دهنوی، محسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • موحدی دهنوی، محسن [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • موحدی دهنوی، محسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • موحدی دهنوی، محسن [1] اعضاء هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • موسوی، سید یاسر الدین [1] گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • موسوی، سید سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • موسوی، سید سعید [1] استادیار اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • موسوی، سید سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • موسوی، سید یعقوب [1] دانش آموخته دکتری زراعت ، دانشگاه ارومیه
 • موسوی، سید غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران
 • موسوی، سیده فاطمه [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موسوی، موسی [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • موسوی، موسی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موسوی انزابی، سید حیدر [1] استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • موسوی رحیمی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • موسوی زاده، سید جواد [1] باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • موسوی زاده، سید جواد [1] گروه باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • موسوی فرد، صادق [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • موسوی نژاد، صفیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد میوه کاری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تبریز
 • موقتیان، آذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژیک، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مومن پور، علی [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • مومیوند، حسن [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران

ن

 • نایبی آق‌بلاغ، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • ناییجی، معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نادیان، حبیب اله [1] دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نادیان، حبیب اله [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نادری، احمد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نادری، احمد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • نادری، احمد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نادری، داود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • نادری، روح انگیز [1] استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
 • نادری، روح انگیز [1] دانشیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نادری، روح انگیز [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • نارکی، هوشنگ [1] پژوهشگر، عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران
 • نیازیان، محسن [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج
 • ناصری، لطفعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • ناصریان خیابانی، بهنام [1] مربی، پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته‌ای کرج
 • ناصری خلاری، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ناظری، وحیده [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ناظوری، فاطمه [2] هیات علمی
 • نامداری، میثم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی بیرجند
 • نباتی احمدی، داریوش [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • نباتی احمدی، داریوش [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نباتی احمدی، داریوش [1] دانشیار، گروه زارعت و اصلاح و نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نباتی احمدی، داریوش [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نباتی احمدی، داریوش [1] دانشیار-دنشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی گروه اگرونمی و اصلاح نبات
 • نبی پور، مجید [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی پور، مجید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی پور، مجید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی پور، مجید [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی پور، مچید [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی‌پور، مجید [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی‌پور، مجید [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی‌پور، مجید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبی‌پور، مجید [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نجاتیان، محمدعلی [1] دانشیار، گروه باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، قزوین، ایران
 • نجات زاده، فاطمه [1] عضو هیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران
 • نجفی، سامره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نجفی، کاظم [1] کارشناس علوم باغبانی، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رامسر، ایران
 • نجفی، مرزبان [1] تکنیسین ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو سرپل ذهاب
 • نجفی، مرزبان [1] تکنسین ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو (سرپل ذهاب)
 • نجفی، مرزبان [1] کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • نجفی پر، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • نجفی مرغملکی، سلاله [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نجفی‌نیا، موسی [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت
 • نریمانی، رسول [1] دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی-گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نژاد ابراهیمی، صمد [1] استادیار، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نژاد صادقی، لیلا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نژاد صادقی، لیلا [1] .
 • نصرآبادی، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نصرتی، ایرج [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نصرتی، ایرج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نصرتی، ایرج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نصرتی، ایرج [1] دانشگاه رازی
 • نظری، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی
 • نظری، فرزاد [1] دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه شیراز
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [1] دانشگاه لرستان
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [1] استاد، گروه زراعت ‌و اصلاح ‌نباتات، دانشکده‌ کشاورزی، ‌دانشگاه ‌لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نظریان فیروزابادی، فرهاد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • نظری دلجو، محمد جواد [1] گروه علوم و مهندسی باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • نعمتی، سید حسین [1] استادیار‌، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نعمتی، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و ‌منابع ‌طبیعی ساری، ایران
 • نعمت‌زاده، قربانعلی [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
 • نقش بندحسنی، رحیم [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • نقوی، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نقوی، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • نیکبخت، علی [1] استادیار علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نیکخواه، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذرکرج
 • نیکزاد‌قره‌آغاجی، اعظم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • نیکنام، نسرین [1] به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه یاسوج
 • نیک نژاد، یوسف [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • نکوییان فر، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نمروری، معصومه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نوایی، عبداله [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • نوبهار، امین [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • نوجوان، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نوری، حمید [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش ملایر، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • نوربخش رضایی، سیده راضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • نوری زاده، محمد [1] محقق بخش تحقیقات زراعی علوم باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • نوش کام، احمد [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نوش‌کام، احمد [1] دکتری زراعت و مربی حق‌التدریس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اندیمشک

و

 • وارسته، فریال [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • واعظی، بهروز [1] پژوهشگر، عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران
 • واعظی، جمیل [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور اصفهان
 • واعظی، جمیل [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • والایی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • وجودی مهربانی، لمیا [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • وحدتی، کوروش [1] استاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وفایی، یاور [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • ولی پور، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
 • ولدآبادی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • ولی زاده کاجی، بابک [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 • ولیزاده کامران، رعنا [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • ولیزاده کامران، رعنا [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • ون میترن، اولکه [1] دانشیار گروه باغبانی دانشگاه واخنینگن هلند

ه

 • هادیان، جواد [1] استادیار گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • هادیان، جواد [1] استاد گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • هادیان، جواد [1] دانشیار‌‌، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هاشم آبادی، داوود [1] دانشیار، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • هاشم پور، ابوذر [1] استادیار پژوهشی، گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • هاشمی جزی، سید مجتبی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرد
 • هدایت، محمد [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • هدایت‌پور، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • همتی، خدایار [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • همتی، سیاوش [1] کارشناس ارشد پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی
 • همتی، سیاوش [1] کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی ارومیه
 • همت زاده، اقدس [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

ی

 • یادگاری، محراب [1] استادیار، گروه زراعت و گیاهان دارویی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • یادگار خسرویه، پروین [1] دانشجوی دکتری زراعت-علوم علف‌های‌هرز دانشگاه فردوسی مشهد
 • یاری، فتانه [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • یاقوتی پور، آنیتا [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • یامچی، احد [1] استادیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یدوی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • یدوی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • یدوی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • یدوی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • یدوی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • یدوی، علیرضا [1] علی مجاب قصرالدشتی1، حمیدرضا بلوچی*2، علیرضا یدوی3 و سید یاسر الدین موسوی4 3- استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج 4- گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • یزدانی بیوکی، رستم [2] استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • یزدی صمدی، بهمن [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • یوسفی، احمد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذرکرج
 • یوسفی، احمد [1] بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • یوسفی، رحمان [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • یوسفی، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • یوسفی، مهدی [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز