بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مهم‌ترین محصولات باغی ایران، خرما می‌باشد که تولید آن عمدتاً در استان‌های جنوبی صورت می‌گیرد. رقم برحی یکی از مرغوب‌ترین ارقام خرما می‌باشد که میوه آن در مراحل مختلف نمو مانند خارک، رطب و تمار برداشت و مصرف دارد. در پژوهش حاضر خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی میوه خرما رقم برحی در طول دوره نمو و رسیدن بررسی گردید. به این منظور میوه‌ها در مراحل مختلف نمو شامل اواخر کیمری، خارک کامل، عمدتاً خارک، عمدتاً رطب، رطب کامل و تمار برداشت شده و از نظر ویژگی‌هایی نظیر کلروفیل کل، کاروتنوئید کل، انواع قندها، نشاسته، مواد فنولی کل، فلاونوئید کل، ویتامین ث، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، انواع اسیدهای فنولی و اسیدهای آلی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قندهای محلول در طول دوره رسیدن افزایش چشمگیری داشت. قندهای گلوکز و فروکتوز در رقم برحی غالب بوده و مقدار ساکارز ناچیز بود. اسیدیته میوه در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت و در مرحله تمار با افزایشی قابل توجه به 45/2 میلی‌گرم در گرم وزن تر رسید. از میان اسیدهای آلی تشخیص داده شده، در مرحله تمار، اسید استیک بیشترین غلظت را داشت ولی در مراحل قبلی نمو، اسید مالیک غالبیت داشت. عمده ترکیبات دیگر بررسی شده شامل فلاونوئید، کلروفیل کل، کاروتنوئید، نشاسته و ویتامین ث در طول نمو کاهش یافتند. در بررسی اسیدهای فنولی توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اسیدهای پی‌سینامیک، جنتیستیک، گالیک، کلروجنیک، وانیلیک، کافئیک، سیرینجیک و پی‌کوماریک در میوه ردیابی شدند، که اسید گالیک بالاترین غلظت را داشت و روند تغییرات آن در طول نمو افزایشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening

نویسندگان [English]

  • Mohamadhasan Mortazavi 1
  • Solaleh Najafi Marghmaleki 2
  • Hossein Motamedi 3
1 Assistant professor
2 Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Background and Objectives
Study of phytochemical changes of fruits has a great importance for plant physiologists and pomologists. Date is an important horticultural fruit in Iran which is mainly produced in southern regions. Barhee is considered as one of the most important date palm cultivars. The fruit of cv. Barhee can be harvested and consumed at different maturation stages including Khalal, Rutab and Tamar. In present study the biochemical alterations of date fruit cv. Barhee during development and ripening stages were studied.

Material and Methods
The experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications. Sampling was done at Date Palm Research Institute Collection Orchard located in Ahwaz. To do that, fruits were harvested in five different developmental stages including late Kimri, Khalal, mainly Khalal, mainly Rutab, fully Rutab and Tamar. The fruits were transferred to Quality Analysis Lab of Department of Horticultural Science of Shahid Chamran University of Ahvaz. Selected uniform fruits were used for analysis of different phytochemical compounds. Chlorophyll, carotenoid, starch, soluble sugars, phenolic compounds, flavonoids and antioxidant capacity were analysed using spectrophotometric methods and the type and concentration of sugars, organic acids and phenolics were assessed using HPLC. Also vitamin C content was determined by titration againt DCIP dye.

Results
The results showed that soluble sugars increased significantly during ripening stages, and glucose and fructose were the main detected sugars for Barhee cultivar. The amount of sucrose was negligible. The acidity of the fruit increased at initial growth stages and then decreased gratually till Rutab stage. At the end of ripening process and at Tamar stage, the amount of organic acid content increased to 2.45 mg/g FW. Among the detected organic acids, acetic acid was dominant in Tamar stage, while in the earlier stages malic acid was considered as the main organic acid. Other major compounds that have been investigated, including flavonoids, chlorophylls, carotenoids, starch and vitamin C decreased during development. Different compounds including p-cinamic, gintistic, gallic, chlorogenic, vanilic, caffeic, syringic and p-cumaric acids were detected by HPLC evaluation of phenolic acids. Among them, gallic acid was the dominant, and the trend was incremental during development of fruit.

Discussion
The comparing the current results with published data for other date cultivars, says that there are big differences in biochemical compounds among different cultivars. In this cultivar, the increasing trend of accumulation of soluble sugars, organic acids, phenolic compounds and antioxidant capacity during ripening stages from late Kimri to Rutab and Tamar stage, makes the fruit an important source of high nutritional value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Phytochemical changes"
  • "Nutritional value"
  • " Barhee"
  • "Development and ripening"