تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

یکــی از نیازهــای مهــم در برنامه‌ریزی زراعی به منظور حصول عملکرد بالا و بــا کیفیت مطلوب مخصوصاً در مورد گیاهان دارویی ارزیابی سیســتم‌های مختلف تغذیه گیاه اســت. با روش صحیح حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه می‌توان ضمن حفظ محیطزیســت، افزایش کیفیت آب، کاهش فرســایش و حفظ تنوع زیستی، کارآیی نهاده‌ها را افزایش داد. در این تحقیق صفات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه تحت تأثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و ورمی‌کمپوست به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. همچنین یک کرت به عنوان شاهد که فقط از کودهای شیمیایی (NPK به میزان 90، 90 و 90 کیلوگرم در هکتار) در آن بکار برده شد. طبق نتایج حاصله مشخص شد که بیشترین تعداد پنجه، عملکرد برگ، میزان اسانس، عملکرد زیستی، عملکرد اسانس، کلروفیل کل و کاروتنوئید در تلقیح با میکوریزا حاصل شد. کود فسفات زیستی در تیمار 100 کیلوگرم بهترین نتیجه را حاصل کرد. همچنین بهترین نتیجه در استفاده از 10 تن ورمی‌کمپوست در هکتار بدست آمد. اثرات متقابل هم افزایی مثبت نیز بر روی برخی صفات مذکور مشاهده گردید که می‌توان به اثر متقابل بین تلقیح میکوریزا و فسفات زیستی بر عملکرد برگ و عملکرد اسانس، همچنین هم افزایی میکوریزا و ورمی‌کمپوست در شاخص عملکرد زیستی اشاره کرد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، تیمار شامل تلقیح با میکوریزا، مصرف 100 کیلوگرم فسفات زیستی و 10 تن ورمی‌کمپوست درهکتار، بهترین شرایط را جهت دستیابی به بیشترین عملکرد کمی و کیفی در گیاه بادرنجبویه در یک سیستم زراعی پایدار فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Mirzajani 1
  • Majid Majidian 2
  • Gholam reza Mohsenabadi 2
1 Graduate Candidate of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: One of the important requirements in agronomic planning is to evaluate different plant nutrition systems in order to achieve high yield and desirable quality, especially in medicinal plants. By correct method soil fertility and plant nutrition, increase the quality of water, decreasing erosion and maintaining biodiversity can increase the efficiency of inputs while preserving the environment. Also by avoiding the unnecessary use of nutrients, the costs of production were reduced to a minimum, which could be a path to sustainable agriculture.
Materials and methods: In order to investigation of quantitative and qualitative traits of lemon balm were affected by biological fertilizers including mycorrhizal fungus (inoculation and non-inoculation), phosphate biofertilizers (0, 50 and 100 kg ha-1) and vermicompost (0, 5 and 10 tons ha-1) in a factorial experiment in the base of randomized complete block design with three replications in a field of Agricultural Research Station of Agricultural Sciences at the University of Guilan. These treatments with a chemical fertilizer control treatment (NPK: 90, 90 and 90 kg ha-1) were also evaluated using a randomized complete blocks design with nineteen treatments and three replications.
Results and Discussion: According to the results, the highest number of tillers, leaf yield, essential oil, biological yield, essential oil yield, total chlorophyll and carotenoids in inoculation with mycorrhiza was obtained. Phosphate biofertilizers had a significant effect on all measured parameters and the best result was obtained in treatment of 100 kg phosphate biofertilizers. Vermicompost was significant on the number of tillers, biological yield and essential oil yield, and the best result was obtained using 10 tons of vermicompost, however, leaf yield, essential oil, total chlorophyll and carotenoids were not significant. Positive synergistic interactions were observed among some of the factors on some of the traits mentioned. The interactions between inoculation of mycorrhiza and phosphate biofertilizers in leaf yield and essential oil yield were noted. In addition, interaction effect of mycorrhiza and vermicompost on the biological performance index was significant. The comparison of the control with biological fertilizer treatments was also significant, so that the comparison of the meanings indicated that inoculation with mycorrhiza, consumption of 100 kg of phosphate biofertilizers and 10 tons of vermicompost in all of the traits was best to that of control. According to the results of this study, treatment including inoculums with mycorrhiza, consumption of 100 kg of phosphate biofertilizers and 10 tons of vermicompost per hectare provided the best conditions for achieving the highest quantitative and qualitative yield of the lemon balm in a sustainable agricultural system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Lemon balm
  • Essential oil yield
  • Biological yield
  • Vermicompost