اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل‌های تازه انار با حداقل فرآوری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

در آزمایش حاضر میوه های انار رقم ملس پوست زرد از یک باغ تجاری در منطقه باغملک (استان خوزستان) برداشت شده و آریل های تازه پس از جداسازی با دست با غلظت های 0، 5/2، 5 و 10 درصد ژل آلوئه ورا تیمار شده و به مدت 4، 8 و 12 روز در دمای 7 درجه سلیسیوس و رطوبت نسبی 90% نگهداری شدند. پس از پایان هر دوره انبارداری، برخی شاخص های بیوشیمیایی مانند اسید اسکوربیک، کل مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل کل، شدت رنگ، شاخص آنتوسیانین و شاخص مواد قهوه ای ارزیابی شد. نتایج نشان داد برهمکنش اثر غلظت ژل آلوئه ورا و زمان انبارداری بر اسید اسکوربیک، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل کل، شدت رنگ، شاخص آنتوسیانین و شاخص مواد قهوه ای معنی دار بود. اثر غلظت ژل آلوئه ورا بر کل مواد جامد محلول و نسبت شاخص آنتوسیانین/مواد قهوه ای معنی دار بود. با افزایش مدت انبارمانی،کیفیت آریل های تازه انار به طور معنی داری کاهش یافت. طی دوره انبارمانی آریل های تازه انار، غلظت های 5/2 و 5 درصد ژل آلوئه ورا موجب بهبود شد رنگ پس از 4 روز شد. هم چنین نتایج نشان داد کاربرد تمام غلظت های ژل آلوئه ورا موجب گردید پس از 8 و 12 روز میزان اسیداسکوربیک بیشتری در آریل های تازه انار حفظ گردد. نتایج نشان داد کیفیت آریل های تازه انار پوشش دهی شده با ژل آلوئه ورا به طور معنی داری تحت تاثیر زمان انبار داری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Heidari 1
  • Madineh Taheri 2
  • Mehdi Zarei 3
1 Ramin university of Agriculture
2 Department of Horticulture, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Iran
3 Department of Food Hygiene, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils
Background and Objectives: The effect of different physical and chemical treatments on quality of pomegranate fruit at the postharvest has been studied, but there is limited information in the case of pomegranate fresh aril postharvestc as a ready- to- eat produce. Coating is one of the treatments to maintain the postharvest quality of the pomegranate fresh aril. Because, the health of the consumer in the selection of postharvest treatment is important, use of compounds that extracted from plants as wax or coating agent is a safe treatment for fresh arils. Gel that extracted from leaf tissue of Aloe vera L. is a herbal gel that can be used as coating agent. The objective of the present experiment was to evaluate the effects of Aloe vera gel on postharvest quality of pomegranate fresh arils.
Materials and methods: Pomegranate Fruits (‘Malas Poost Zard’) were harvested from a commercial orchard located in ‘Bagmalek’ (Khuzestan Province). Fresh arils were removed manually from fruits and treated with Aloe vera gel (0, 2.5, 5 and 10%). Fresh arils were stored at 7 oC, RH= 90% for 4, 8 and 12 days. Some biochemical characteristics (ascorbic acid, total soluble solids, titratable acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins and browning index) were evaluated.
Results: Results showed that interaction of Aloe vera gel concentration and storage duration had a significant effect on ascorbic acid, titratable acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins and browning index. The effect of Aloe vera gel concentration on total soluble solids and anthocyanins/browning ratio. Quality of pomegranate fresh arils was significantly decreased with increasing in duration of storage. During storage condition of fresh arils, Aloe vera gel (2.5 – 5%) improved the color intensity of fresh arils after 4 days. Also, results showed that all concentrations of Aloe vera gel helped to maintain higher ascorbic acid after 8 and 12 days.
Discussion: Results showed quality of pomegranate fresh arils that coated with Aloe vera gel respond significantly to storage duration. Aloe vera gel improved quality of pomegranate fresh arils. Aloe vera gel contains the different antioxidant and nutrients which may be responsible for the positive effects on quality of pomegarnate arils. Results showed that Aloe vera gel is a promising herbal product to coating pomegranate fresh arils and more research needs to be undertaken to efficacy of Aloe vera gel on postharvest quality of pomegranate fresh arils and other minimally processed product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aril
  • Natural coating
  • Pomegranate (Punica granatum L.)
  • Postharvest quality
  • Storage
  • Minimally process