بهبود خواص آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه توت فرنگی رقم آروماس با استفاده از لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم بر خواص آنتی اکسیدانی و بعضی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم آروماس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار، بر روی بوته‌های دو ساله، در سال زراعی 95 در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان مریوان، اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده شامل شاهد (آب مقطر)، سوربات پتاسیم و لاکتات کلسیم با غلظت‌های (5/0 و 1)درصد و اثر ترکیبی آن‌ها به صورت محلول‌پاشی در سه مرحله، مرحله‌ی اول سه هفته قبل از برداشت تجاری، مرحله‌ی دوم دو هفته قبل از برداشت، مرحله سوم یک هفته قبل از برداشت اعمال گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که کاربرد ترکیبی لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم (غلظت‌های 5/0 درصد)، میزان آنتوسیانین کل میوه را به‌طور معنی‌دار (در سطح 1%) افزایش داده، که این امر جذابیت رنگ و بازار پسندی میوه را نسبت به شاهد بیشتر نمود، به طبع آن خاصیت آنتی اکسیدانی نیز افزایش یافت. از طرف دیگر اثر این تیمار (ترکیب لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم 5/0 درصد) باعث افزایش معنی‌داری (در سطح 1%) محتوای فلاونوئید کل، کل مواد جامد محلول و شاخص طعم و تیمار ترکیبی (%1 در 1%) لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم باعث افزایش معنی‌دار فنل کل (72/95 میلی‌گرم بر صد گرم وزن تر)، اسید کل و سفتی بافت میوه نسبت به تیمارهای دیگر شد (05/0 p). بنابراین استفاده از این دو ماده در سه مرحله و به-صورت ترکیبی جهت بهبود خواص کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه توت فرنگی قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of anthocyanin and antioxidant properties of strawberry (cv. Amaros) by calcium lactate and potassium sorbate application

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Mohamd Esmail Amiri 2
  • . . 1
1 .
2 University of Zanjan, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture
چکیده [English]

Background and Objectives
Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) is one of the most popular soft fruit worldwide, which is a rich source of health promoting compounds such as essential macro- and micro-nutrients, polyphenols, anthocyanin, vitamins and amino acids, and show a high antioxidant capacity. Preharvest applications of calcium lactate and potassium sorbate have been shown to be promising as a tool to improve the quality and extend shelf life of various fruits. To our knowledge, however, little information is available regarding the effect of calcium lactate and potassium sorbate on strawberry fruits. Thus, the objective of the present studies was to determine the effect of foliar application of calcium lactate and potassium sorbate on important quality characteristics and antioxidant properties of ‘Armas’ strawberries.
Material and Methods
This research was performed at commercial orchard on 2-year old strawberries in the Marivan, Iran in 2015. The experiment was arranged as factorial based on randomized complete block design with two factors and four replications. The first factor included different levels of calcium lactate (0, 0.5 and 1%) and the second factor included different levels of potassium sorbate (0, 0.5 and 1%). Foliar spraying was performed in three stages, (three weeks before commercial harvesting, at initial coloring, one week before harvest).
Fruit were harvested at commercial maturity and immediately transported to the laboratory at University of Zanjan and subjected to physicochemical analysis. Differences among means of data were analyzed by Duncan’s test at p ≤ 0.05 (n=3). All statistical analyses were performed with SAS version 9.4.
Results
The results showed that the combination of calcium lactate and potassium sorbate (0.5 Percent concentration) treatment significantly (P 0.01) increased the total anthocyanin content of the whole fruit, which it is resulted into further attractive color and fruit market than the control. It has also increased antioxidant properties up to a level of 57.07%. On the other hand, the effect of this treatment (calcium lactate and potassium sorbate 0.5 Percent) significantly increased the total flavonoid content, total soluble solids, flavor index and ( 1. 1) Percent calcium lactate (1 Percent). Potassium sorbate increased total phenol, total acidity and fruit acidity significantly compared to other treatments and control (P 0.05).
Discussions
In general, the results of the present study showed that a preharvest application of calcium lactate and potassium sorbate increased firmness, nutritional quality and antioxidant potential of strawberry fruits. Thus, the use of these two materials is recommended to improve the qualitative and antioxidant properties of strawberry fruit.
Keyword: Antioxidant capacity, Firmness, Titrable acidity, Total soluble solid, phenol

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Antioxidant capacity
  • Firmness
  • Titrable acidity
  • Total soluble solid
  • Phenol