بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه سیب زرد و قرمز (Golden delicious and Red delicious) لبنانی طی دوره انبارمانی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

3 دانشگاه ولی عصر (عج)

چکیده

یکی از عوامل موثر در کاهش عمر انباری میوه سیب وجود اتیلن در محیط نگهداری است که منجر به کاهش ویژگیهای کمی و کیفی آن می گردد. به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه سیب و حل معضلات پس از برداشت این میوه، تاًثیر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوه‌های سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی در زمان های صفر ، 45، 90، 135 و 180روز بعد از انبارمانی بررسی شد. تیمارها شامل بدون شست و شو (شاهد)، آب مقطر، اسید سالیسیلیک 1، 2 و 3 میلی‌مولار بود. میوه ها پس از تیمار در سردخانه با دمای 1±2 درجه‌سلیسیوس و رطوبت نسبی5±90 درصد نگهداری شد. سفتی بافت میوه، ویتامین‌ث، TSS/TA، فنل، آردی شدن میوه، عطر و طعم (تست پانل)، سرمازدگی در پایان هر دوره انبارمانی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در سه دوره (0، 90 و 180 روز بعد از انبار) ارزیابی شدند. کلیه تیمارهای اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد روند سرمازدگی، آردی شدن و رسیدن میوه را کند کرده و باعث حفظ عطر و طعم شد. 90 روز بعد از انبارمانی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (90%) و مقدار فنل (30%) با تیمار اسید سالیسیلیک دو و سه میلی‌مولار افزایش یافت ولی این تیمار تأثیر معنی داری بر ویتامین‌ث و سفتی میوه نداشت. طی انبارمانی بیشترین میزان سرمازدگی و آردی شدن مربوط به میوه سیب زرد و بیشترین مقدار سفتی گوشت (6/2 کیلوگرم نیرو) و پوست (7/4 کیلوگرم نیرو)، ویتامین ث (62میلی‌گرم بر100 میلی‌لیتر) و فعالیت آنتی اکسیدانی (15%) متعلق به سیب رقم قرمز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid on the Quality Characteristics of Apple Fruit (Golden Delicious and Red Delicious) during Storage Period

نویسندگان [English]

  • Zahra Sedaghati 2
  • Seyed Hossein Mirdehghan 3
2 Department of Horticulture, vali-e-Asr university of Rafsajan
3 Vali-E-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Background and Objectives
Apple has long-term supply throughout the year because of its high storage capacity. Sometimes keeping this fruit in the cold storage room for long time, result to reduce quality and marketability and is not attractive for consumer. Recently, there is an increasing interest in the use of natural compounds for maintenance of fruit quality and extension of shelf life. Salicylic acid (SA), a widely distributed compound in plants, belongs to a group of phenolic compounds. Salicylic acid could be considered as an endogenous plant growth regulator involved in the regulation of physiological processes and disease resistance mechanisms

Material and Methods
To solve this problem, the effect of different concentrations of salicylic acid on the storage of golden and red delicious apple fruits were examined at harvest, 45, 90, 135 and 180 days after storage. Treatments were included no washing, distilled water, salicylic acid 1, 2, and 3 mM for half and 1 hours in cold storage room at 1 ± 2° C. At the end of each storage period traits such as fruit firmness, vitamin C, TSS/TA, phenol, mealy fruit, flavor (panel test), chilling index were evaluated and antioxidant capacity was evaluated in three storage periods (0, 90 and 180 day after storage). A factorial experiment based on a completely randomized design was designed. In both cultivars, harvest index coincided with 170 days after full bloom
Results
Results showed chilling injury, mealy and fruit ripening reduced by salicylic acid treatment and flavor had maintained. Antioxidant capacity and phenol content increased by salicylic acid treatment during the storage, but no effect on vitamin C and fruit firmness. During storage, maximum of chilling injury and flavor was related to yellow apple fruit and the maximum of tissue and skin firmness, vitamin C and antioxidant activity has belonged to red apple cultivar. Between treatments, the use of 2 mM salicylic acid for half an hour was more effective than other treatments in preserving the quality and storage of fruit of both cultivars.
Discussions
The results of this study showed that at the end of storage period, the amount of mealy fruit and flavor were increased, skin and tissue firmness was decreased significantly. Salicylic acid result to decrease mealy fruit and chilling injury, increase to phenolic compounds and maintenance the antioxidant activity, flavor and TSS/TA, ultimately increased the shelf life of apple fruits. High quality and storage capacity related to red apple than yellow apple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling
  • Flavor
  • Firmness
  • mealness index